માત્ર 1 મહિના માં હીલિંગ પાવર દ્વારા શરીર નો વર્ષો જૂનો કચરો બહાર ફેંકી દો - Kitu News

તમારું શરીર કરવા માટે એક મિકેનિક મુકેલો છે અને મિકેનિક ને હું પાવર કહું છું

એટલે કે પ્રાણ શક્તિ કરતા છે કરવા માટેનો પૂરતો સમય નથી આપતા ત્યારે મિત્રો આપણે રોગોના ભોગ બનવું પડે છે અને મને

ખબર છે કે મારી 20 22 વર્ષની ઉંમરે જ્યારે મને ખબર પડી અને ત્યારે જ્યારે છોડી દીધી ત્યારથી આજ સુધી મિત્રો આજે મને

કોઈ 110 થી 120 ની વચ્ચે રહે છે કોઈ કોલેસ્ટ્રોલ નથી ડાયાબિટીસ નથી કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ નથી અને એક જ કારણ છે અને આજે હું એની વાત કરવા જઈ રહ્યો છું અને ધ્યાનથી તમે સાંભળજો અને એને ફોલો કરજો તો મિત્રો હું માનું છું ત્યાં સુધી

50% બીમારી તમારી આમ જ દૂર થઈ જશે એટલે જાનવરો બીમાર પડતા નથી કોઈ ગધેડા અને ડાયાબિટીસ થયું એવું સાંભળ્યું

તમે કોઈ કબૂતર ઓબીસીડી એટલે જાડું થઈ ગયું એવું સાંભળ્યું તમે કોઈ કૂતરાને કોલેસ્ટ્રોલ તરફ એવું સાંભળ્યું કારણ કે એ લોકો

કરે છે સમજી શકો છો કે આપણે જ્યારે સવારમાં નાસ્તો કરીએ છીએ ત્યારે નાસ્તો કર્યા પછી બહાર એક વાગ્યે આપણને પકડીને

ભૂખ લાગે ત્યારે જમતા નથી જે કંઈ ભૂખ ના હોય તે અંદર નાખતા રહીએ છીએ ત્યારે કચરો સાફ કરવાનું કામ નથી કરતી જ્યારે લાયજેશન નું કામ પૂરું થઈ જાય છે ત્યારે એ પ્રાણી શક્તિ આપણા શરીરની અંદર જે જે કચરો જમા થયો છે એને કાઢવા માટે

લાગી જાય છે પણ આપણે શું કરીએ છીએ કે ડાયજેશન પચી જાય અને પછી પાવર જે છે એ બધો કચરો સાફ કરવા માટે છે તે જ વખતે આપણે મોટી ભૂલ કરી દઈએ છીએ કે એને આપણે પૂરતો ટાઈમિંગ નથી આપતા અને આપણે કંઈ પણ પેટમાં નાખી

દઈએ છીએ 12 ફેંકવાનું કામ કરે છે એને પાછું ખોરાક બચાવવા માટે જમા થાય છે એનું શોષણ થાય છે શોષણ થયા પછી એ કચરો ચામડીમાં જમા થાય એટલે દાદ દરાજ ખરજવું ચોરાયસીસ એવા પ્રોબ્લેમ ઊભા થાય છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *