સાવધાન: 2023 માં ખાવા પીવાનાં વાંધા થશે || ભયંકર ભવિષ્યવાણી - Kitu News

અમુક લોકો જાણી જોઈને કોઈ વાયરસ ફેલાવી અને માણસોને બીમાર બનાવે છે એના પછી એ જ લોકો વાયરસની દવા વેચી

અને આવે છે આ વાત પણ સાવ હકીકતની છે પણ આવું જ કહેવાય છે દુનિયામાં એક જૂથ એવો છે જે કહી રહ્યો છે કે કોરોના

ચાઇનાની જાણી જોઈને કરેલી પ્લાનિંગ છે879 વર્ષ બાકી છે પ્રથમ ચરણ ચાલી રહ્યું છે પ્રાકૃતિક આવક તો વધશે માણસોને ખાવા

પીવાના પણ વાંધો હશે એકબીજાનો ભક્ષણ કરવા લાગશે એટલે કે માણસ માણસને મારશે અને એનો ભોજન તરીકે ઉપયોગ

કરશે માણસોની ઉંમર માત્ર 12 વર્ષોની થઇ જશે ધર્મનો કોઈ નામો નિશાન નહીં હોય ચારે બાજુ પાપનો પ્રચાર હશે અને આવા

સમયે ભગવાન વિષ્ણુ કલકે અવતાર ધારણ કરશે પાપનો સહાર કરીને ભગવાન ફરીવાર સતયુગની સ્થાપના કરશે આજનો

વિજ્ઞાન કહે છે કે ભવિષ્ય બહુ સારો છે પણ આ વાત ખરેખર છેતરવા જેવી છે કારણકે ચાલુ છે હમણાં જેટલો પાક છે એનાથી

લાખો ઘણું વધુ પાપ ભવિષ્યમાં હશે વિજ્ઞાનની એક વાત સાચી છે કે ટેકનોલોજી નો યોગ આવશે માણસો બીજા ગ્રહો ઉપર

વસવાટ કરી શકશે પણ ભવિષ્ય સુંદર અને શાંત હશે એ વાત ખરેખર આપણને છેતરવા જેવી છે જે આપણા ગ્રંથોમાં લખેલું છે

આવનારો સમય એવું જવાનું છે ત્યારે ભલે આપણે જોવા માટે ત્યાં નહિ હોઈએ પણ સત્ય તો ગ્રંથો જ છે વિજ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે એ 100%

ની વાત છે પણ વિજ્ઞાન આપણા શાસ્ત્રોથી ચઢિયાતું નથી આપણા ગ્રંથોમાં જે લખ્યું છે હકીકતમાં ભવિષ્ય એવું જ હશે જંગલોના

નાશ થશે નદીઓ અને તળાવો ચૂકવવા લાગશે. માણસ માણસને મારશે ચારે બાજુ પાપનો પાસે આ છે પૃથ્વીનું ભવિષ્ય પ્રકૃતિનો

પણ વિચાર કરવો પડશે પ્રકૃતિથી વધુ કાંઈ નથી આપણને જીવન પ્રકૃતિ જ આપે છે માટે આજે વિચારશો અને પ્રકૃતિનું ધ્યાન

રાખશો તો આવનારી પેઢીઓ સુખી થશે અને જો ધ્યાન નહીં રાખીએ તો પૃથ્વી ઉપરનું જીવન નષ્ટ થઈ જશે વધશે તો એક વિરામ ગ્રહ જેનું નામ હશે પૃથ્વી આ છે આપણું ભવિષ્ય

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *