70 વર્ષ ના દાદા નાની છોકરી સાથે ભાગી લગ્ન કર્યા - Kitu News

મિત્રો વીડિયોમાં તમારો સ્વાગત છે મિત્રો હાલમાં એવો કિસ્સો આવ્યો છે લગ્ન કર્યા મિત્રો આટલું જ નહીં જોઈ શકો છો છેલ્લે

સુધી જોજો દાદા એમ કીધું છે હજી પણ ચાર લગ્ન કરી શકું છું આટલું એમ કીધું છે કે દાદા જે છે એને મને પ્રેમ જાળમાં ફસાવી રે

પૈસાની લાલચ આપી લગ્ન કર્યા છે મિત્રો આ ઘટના વિશે તમારું શું કહેવું એ પણ કોમેન્ટ કરી શકો છો અને ખરેખર હવે તો

ખરેખર જોવાની નજરની સામે જોવો છો કે યુવાનોનું કે શેઠ પડતો નથી અને દાદા જેવો ઉપાડી આવે છે તમારું શું કહેવું એ પણ

કોમેન્ટ કરી રાખજો અને જુવાન કલાકાર ન્યાય મળવું જોઈએ માટે શેર કરવાનું ભૂલતા નહિ અને દીકરીનું કહે વાનું એવું છે કે આ

લોકોએ મને કાયદેસર રીતે ફસાવી હતી પૈસાની લાલચમાં પણ વિડિયો સારો લાગે તો લાઈક શેર સબ્સ્ક્રાઇબ કરો હવે આપણે

વીડિયો જોઈ નાખીએ આ દાદા ના કાળા કાન વિશે જુઓ મિત્રો વીડિયોમાં તમારો સ્વાગત છે મિત્રો હાલમાં એવો કિસ્સો

આવ્યો છે લગ્ન કર્યા મિત્રો આટલું જ નહીં જોઈ શકો છો છેલ્લે સુધી જોજો દાદા એમ કીધું છે હજી પણ ચાર લગ્ન કરી શકું છું

આટલું એમ કીધું છે કે દાદા જે છે એને મને પ્રેમ જાળમાં ફસાવી રે પૈસાની લાલચ આપી લગ્ન કર્યા છે મિત્રો આ ઘટના વિશે તમારું શું કહેવું એ પણ કોમેન્ટ કરી શકો છો અને ખરેખર હવે તો ખરેખર જોવાની નજરની સામે જોવો છો કે યુવાનોનું કે શેઠ પડતો

નથી અને દાદા જેવો ઉપાડી આવે છે તમારું શું કહેવું એ પણ કોમેન્ટ કરી રાખજો અને જુવાન કલાકાર ન્યાય મળવું જોઈએ માટે

શેર કરવાનું ભૂલતા નહિ અને દીકરીનું કહે વાનું એવું છે કે આ લોકોએ મને કાયદેસર રીતે ફસાવી હતી પૈસાની લાલચમાં પણ વિડિયો સારો લાગે તો લાઈક શેર સબ્સ્ક્રાઇબ કરો હવે આપણે વીડિયો જોઈ નાખીએ આ દાદા ના કાળા કાન વિશે જુઓ

https://www.youtube.com/watch?v=S9ch7ovsj8I

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *