એક બાળક કે હનુમાનજીની ઉપસેલી મૂર્તિ જોઈ ત્યારબાદ આ બાળક કે બધા લોકોને કહ્યું જેથી સ્થાનિક લોકો દાદાના ચમત્કાર

હોવાનું જણાવીને દર્શન કરવા માટે ઉમઠી પડ્યા હતા સુરેન્દ્રનગર થી સુરેન્દ્રનગર ના વન પ્રાચીન હનુમાન વિસ્તારમાં આકૃતિ

દેખાઈ આવી છે જેથી દર્શન કરવા માટે પડ્યા છે ઝાડના થડમાં હનુમાનજી ની કુદરતી રીતે ઉપસેલો છે કે જાણે રાજુ ભા હોય

આવડ ના ઝાડમાં હનુમાનજી ની ઉત્તર ભારતનું ધ્યાન ગયું અને તેને બધા ભક્તોને જણાવ્યું આ જળમાં હનુમાનજીનું કુદરતી

આકાર બધા પ્રગટ થઈ હોય તેમ લોકો દર્શન કરવા માટે હનુમાનદાદા નો ચમત્કાર થયો રહ્યા છીએ હનુમાન જીના દર્શન કરવા

માટે ભક્ તોની સામે રહેતા જીતુભાઈ પરમાર જણાવ્યું છે કે રોજ દીવા કરવા મારી સાથે મારું નાનું પુત્ર પણ આવે છે તેને આ કર્જોયુ હનુમાન દાદા ની માનતા હોય તો કોમેન્ટ માં જય હનુમાન

એક બાળક કે હનુમાનજીની ઉપસેલી મૂર્તિ જોઈ ત્યારબાદ આ બાળક કે બધા લોકોને કહ્યું જેથી સ્થાનિક લોકો દાદાના ચમત્કાર

હોવાનું જણાવીને દર્શન કરવા માટે ઉમઠી પડ્યા હતા સુરેન્દ્રનગર થી સુરેન્દ્રનગર ના વન પ્રાચીન હનુમાન વિસ્તારમાં આકૃતિ

દેખાઈ આવી છે જેથી દર્શન કરવા માટે પડ્યા છે ઝાડના થડમાં હનુમાનજી ની કુદરતી રીતે ઉપસેલો છે કે જાણે રાજુ ભા હોય

આવડ ના ઝાડમાં હનુમાનજી ની ઉત્તર ભારતનું ધ્યાન ગયું અને તેને બધા ભક્તોને જણાવ્યું આ જળમાં હનુમાનજીનું કુદરતી

આકાર બધા પ્રગટ થઈ હોય તેમ લોકો દર્શન કરવા માટે હનુમાનદાદા નો ચમત્કાર થયો રહ્યા છીએ હનુમાન જીના દર્શન કરવા

માટે ભક્ તોની સામે રહેતા જીતુભાઈ પરમાર જણાવ્યું છે કે રોજ દીવા કરવા મારી સાથે મારું નાનું પુત્ર પણ આવે છે તેને આ કર્જોયુ હનુમાન દાદા ની માનતા હોય તો કોમેન્ટ માં જય હનુમાન

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *