જાણો આઈ પીઠડ ની પ્રાગટ્ય કથા | - Kitu News

આઈ પીઠડ મા અને તેમના સાત બહેનો ના સ્થાનક

અને તેમના નામ પર પડેલા ગામના નામ ની માહિતી કચ્છના

વતની ભૂજમાં રહેતા ચારણોમા કમા કાછેલા ને કોઈ સંતાન નહિ

સોયાબાટી અને માલૂબાઈ લગ્ન પછી કચ્છમા આવી વસ્યા ભૂજીયા

ડૂંગર પરથી એક અવધૂતે વચન દિધૂ કે તમારા ભાગ્યમા સંતાન સૂખનથી

પણ મહાદેવની કૂર્પાએ વચન આપૂ છૂ તારે ત્યા દિકરીનો જન્મ થશે અને

તે જોગમાયા નો અવતાર હશે નામ પીઠડ રાખજે અને ત્યાર બાદ બીજી

છ દિકરીનો જન્મ થશે જે જોગમાયા જ હશે સંવત ૧૦૩૬ ઈસ૯૮૦મહાસૂદ૫ને

મંગળવાર વસંતપંચમી બરોબર બપોરે લાભઅમૂર્ત મા માતાજી જન્મયા.સાત

બહેન ના નામ ૧ પીઠડ પીઠબાઈ ૨ કાંત્રોડી ૩ રખાઈ ૪ ભીચરી ૫ શિહોરી

૬ સુંદરી ૭ કરમાઈ આઈ પીઠડ જામનગર જોડીયા તાલુકાનૂ પીઠડગામ ૨કાંત્રોડી

સૂનગર જિ નૂ ગામ કાંત્રોડી ૩કરમાઈ સૂનગર જિ કરમાઈ ગામ ૪રખાઈ અમદાવાદ નૂ

રખીયાલ ૫સુંદરી ધ્રાંગધ્રા નૂ સૂંદરીગામ ૬ભીચરી રાજકોટ જિ ભીચરી ગામ ૭શિહોરી ભાવનગર જિ શિહોરી ગામ અમે કાઠીયાવાડી ના જય માતાજી સારૂ લાગે તો વધાવજો

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *