આવા લક્ષણોવાળી સ્ત્રીઓ પુરુષ માટે ભાગ્યશાળી હોય છે - Kitu News

આપણે ત્યાં હજુ ભલે દીકરીને પારૂપ ગણવાની માનસિકતા હોય છતાં કુદરતે દીકરીને પારૂપ નહીં પણ વિશેષ ભાવ રૂપી ગડે છે

પ્રત્યેક સ્ત્રી વાઘેશ્વરી જ હોય છે અને એને પામનારને પણ એ વિશેષ ભાગ્યશાળી બનાવી દેતી હોય છે દરેક દીકરી એના માતા-

પિતા અને સાસરીયા માટે નસીબ બનતી જ હોય છે કુદરતી સ્ત્રીના ભાગ્યને એની સાથે જ કાંકમાં જ બાંધીને જાણે મોકલેલું હોય

જેને કારણે એ તો ઠીક એમના પતિ પણ લકી બની જતા હોય છે દરેક સ્ત્રીના શરીર ઉપર ભાવ સૂચક નિશાન જરૂર હોય છે સવારે

છે કે એને કેવી રીતે શોધી કાઢવું જીવનસાથીની પસંદગી વખતે પણ આવવાની સાંગની શોધ સાચો માર્ગ સૂચવે છે કહેવાય છે કે

સ્ત્રીની લાંબી પાતળી આંગળીઓ લાંબા વાળ લંબગોળ ચહેરો પહોળા ખવા અને લાંબા નિતંબ હાથના શુરોડ પંજાબ અને પગનો

આકાર પણ એવો જ સરસ દેખાતો હોય એવી સ્ત્રીના મનમાં પતિ અને સાસરિયાને સુખી જોવાની સતત તમન્ના હોય છે તે તમન્ના

ખાતરે ગમે તેની સાથે વખત આવે ઝઘડી પણ પડતી હોય છે કપાળ ઉપરની કરચલીઓ જે સ્ત્રીનું કપાળ ઓછામાં ઓછી

કરચલીઓ વાળું દેખાતું હોય એ સ્ત્રી પતિને સુખી કરતી હોય છે એ નિર્મળ મનવાળી હોય છે તેની કોઈની સાથે ઝઘડા થતા નથી

તે લેટગોમામાને છે એટલે કે જવા દેવામાં માને છે તેના મનમાં ખોટા નંબર પણ હોતા નથી કપટ વિનાના મનમાં ખોટું કરવાની

ભાવના પણ જાગતી નથી મહત્વની બાબતો નહીં ચૂકવવાનો એનો અભિગમ એની સારી છાપ ઊભી કરે છે આવી સ્ત્રીને કપાળમાં

મોટો ચાંદલો કરવાનું પણ ગમતું હોય છે અને આવી સ્ત્રીઓ પોતાના પતિને સુખી કરતી હોય છે અને સાથે સાસરીયા પક્ષ માટે

પણ ભાગ્યશાળી હોય છે પગની પાણીમાં ત્રિકોણનો નિશાન જે સ્ત્રીના પગની પાણીમાં ત્રિકોણનું નિશાન હોય એવી સ્ત્રીઓ બુદ્ધિ

વાડી અને સુરજ સમજ ધરાવતી હોય છે પોતાની જાત માટે એના મનમાં બહુ જ ફાંકો હોતો નથી પોતાની સમજણ અને જ્ઞાન થકી એ પરિવાર અને પતિની હરદમ મદદ કરતી રહે છે પગની પાણીમાં ત્રિકોણનું નિશાન ધરાવતી સ્ત્રી પોતે તો સુખી થાય જ છે તેની સાથે પતિને સુખી કરે છે અને સાસરીયા પક્ષને તથા માવતર પક્ષને પણ સુખી કરે છે આવી સ્ત્રીનું લગ્ન બાદ જ ભાગ્યે થતો હોય છે અને

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *