જો તમે રસ્તા ઉપર પડેલી આ 7 વસ્તુઓને અડી લીધી તો થઈ જશો બરબાદ, ધનોત-પનોત કાઢી નાખશે, ચેતી જાઓ

નમસ્કાર મિત્રો આજે આપણે જાણીશું કે જો તમે રસ્તા ઉપર પડેલી આ સાત વસ્તુઓ જોવા મળે છે

મોટાભાગની જો આપણે એવી જોવા મળે છે જે રસ્તામાં જોવા મળે તો મનુષ્ય આવશ્યક રૂપથી પોતાનો રસ્તો બદલી લેવો

જોઈએ છે તેના દર્શન કરવાથી જ આપણને થયા નથી કરવામાં આવેલ છે જેને જોવાથી આપણને નુકસાન થાય છે તે નજર

અંદાજ પણ કરી શકાય નહીં પેલું છે તમને રસ્તા ઉપર ચાલતા સમયે કોઈપણ જોવા મળે તો તે તમારા માટે બિલકુલ પણ સુખ

નથી ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે કોઈ મનુષ્યની અસ્તુઓ હોય તે ભયંકર નકારાત્મક છે નહીં તુરંત પોતાનો રસ્તો બદલી લેવો જોઈએ

અને ઘરે પહોંચીને સ્નાન કરી લેવો જોઈએ બીજું છે મનુષ્યના કપાયેલા પિતા મહાદેવે અનુસાર જ્યારે કોઈ મનુષ્ય પોતાની કરાવે

તો તે પોતાની ઉપરથી ખરાબ જ શક્તિઓ ત્યાગ કરે જે તેના માટે નુકસાન થાય છે કે આપણે પોતાના શરીરનો ભાર ઓછો કરી

દીધો છે એટલા માટે કપાયેલા વાળ ત્યારે પણ સુખ માનવામાં આવતા નથી કહેવાય છે જો તમારા ભોજનમાં વાળ આવે તો તમારે તે ભોજન નો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ કે તમને રસ્તામાં કપાયેલા વાળ જોવા મળે તો તમારે પોતાનો રસ્તો જરૂરથી બદલવો

જોઈએ તમે જે કાર્ય માટે ઘરેથી નીકળ્યા હતા તે કાર્ય તે દિવસે કાર્યમાં અસફળતા પ્રાપ્ત થવાની સંભાવના રહે છે જ્યારે કોઈ વસ્તુ રાખ થઈ જાય છે જય છે તેનો મતલબ છે કે હવે વસ્તુની ઉપર કોઈ કિંમત નથી એટલા માટે કોઈપણ પ્રકારની રાહને શુભ

માનવામાં આવતી નથી ચોથું છે એટલા માટે જો તમને રસ્તામાં કાંટા જોવા મળે છે તો તમારા માટે શુભ માનવામાં આવે છે એવા સ્થાન ઉપર પડે છતાં રાખવામાં આવેલા હોય અથવા તો તમારે દરરોજ છે જગ્યાએ કાંટા જોવા પડતા હોય ત્યાંથી તમારે હટાવી

દેવા જોઈએ આપણા ભૌતિક શરીરની સ્વચ્છતાના વખાણ કરવામાં આવેલ છે આપણા શરીર ઉપર ઉપસ્થિતિને આપણે કરી દઈએ એટલા માટે જો તમને રસ્તામાં સ્નાન કરેલું ગંદુ પાણી એકઠું થયેલું જોવા મળે છે કે આ મનુષ્યનો જીવ પણ લઈ શકે એટલા

માટે તો તાંત્રિક ઘણી વખતે પોતાની રીતે જણાવવા માટે અથવા કોઈ નકારાત્મક શક્તિની પ્રસન્ન કરવા માટે ઘણા બધા ઉપાય કરતા રહેતા હોય છે

Leave a Comment