એસીડીટીમાં થતી પેટની બળતરા માત્ર એક પ્રયોગથી ઠંડુ ઠંડુ હિમ જેવું પેટ થઈ જશે - Kitu News

મિત્રો આજે એક એવી વનસ્પતિનો હું તમને પ્રયોગ આપવાનો છું કે જે આપણી આજુબાજુ બધે જ જોવા મળે છે એટલે તમે આને

સહેલાઈથી ઉપયોગ કરી શકો તમારે ક્યાંય ગોતવા જવાની જરૂર નથી એવી વનસ્પતિનો આજે હું તમને ત્રણ પ્રયોગ આપીશ

ખાસ કરીને જે એસીડીટી વાળા હોય એનું પેટ છે ને એને બળતરા થતી હોય ને પેટમાં એ ઠંડુ ઠંડુ બરફ જેવું કરી દેશે તમારા

પેટની બળતરા તમામ શાંત થઇ જશે એવો એક બેસ્ટ પ્રયોગ છે એ ઉપરાંત કોઈને માથામાં ટોલા અને જો પડ્યા હોય તો એના

ઉપરના બેસ્ટ માં બેસ્ટ પ્રયોગ સો ટકા અને એક છે કોઈ ઢોરને જીવડા પડ્યા હોય તો એના ઉપર નો પ્રયોગ આ ત્રણ પ્રયોગ એવા

મસ્ત આપીશ કે તમને એમ થશે કે ના આ ત્રણેય ટૂંકમાં અનુભવશિત પ્રયોગ છે રિઝલ્ટ તમને 100% મળશે પહેલા આપણે આ

વનસ્પતિનું નામ જોઈ લઈએ તો મિત્રો ગુજરાતીમાં સંસ્કૃતમાં અને હિન્દીમાં બરાબર બધે જ આ વનસ્પતિને સીતાફળ તરીકે

ઓળખવામાં આવે છે અને ખૂબ જાણીતી વનસ્પતિ છે ને તો તમને આના પાનના ઉપયોગ જોશો તો તમને દંગ રહી જશો

બરાબર એટલે આને સીતાફળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને લેટિન નામ છે એનો ના સ્કેમોસા બરાબર માથાકૂટ કરવાની

નથી આના મિત્રોને થોડીક ઓળખાણ આપી દો બરાબર એક તો આ જાણ હોય ને એ પોતે જોવા મળે છે બરાબર અને આના જે

પાન હોય ને મિત્રો પાન એ ખાસ કરીને આપણે આસોપાલવના પાન હોય ને બરાબર શીતળા શોખ છે આસોપાલવ છે આંબો છે

એને મળતા આવતા પાન હોય છે અને આ ફળ છે ને બહુ મીઠા અને મથુરા હોય છે અને ઠંડા હોય છે આનું નામ કદાચ બરાબર એવું કહેવામાં આવે છે કે આનું પહેલા નામ અને છે ને સીત ફોડે છે શું હશે બહુ ઠંડુ હોવાથી એનું નામ શું હશે શીતફળ એના

ઉપરથી અપરંશ થઈને આનું નામ સીતાફળ પડ્યું હોવું જોઈએ બરાબર અને ફૂલ પણ પીળાશ લેતા હોય છે નાના-નાના અને ફ

ળ તમે બધા ઓળખો છો આની બહુ કંઈ ઓળખાણ આપવાની ખાસ જરૂર રહેતી નથી ઉમેરવી છે કે સીતાફળ માં ક્યાં ક્યાં

ગુણ હોય છે બરાબર એના ગુણ તમને મથુર હોય શીતળ હોય બરાબર પછી બલ્કર હોય બળ આપનારું હોય સ્વાદુ હોય કફ

કરવો બરાબર અને પૌષ્ટિક હોય અને પિત્તનો નાશ કરે છે પિત્ત પણ થવાની હતી આ બધી જ આનામાં ગુણ રહેલા છે પણ

ઉપયોગ હું તમને ત્રણ જણાવવાનો છું. બેસ્ટ માં બેસ્ટ ઉપયોગ છે મિત્રો. પહેલો ઉપયોગ આપું છું કે કોઈપણ ઢોરને જીવડા પડ્યા

હોય કોઈ પણ કૂતરું હોય કે તમારે ઘરે બાંધેલા ઢોર હોય મોટા હોય જ્યારે જીવડા પડે ને એવું થાય એક ભાઠું થઈ ગયું હોય તો શું તાત્કાલિક શું કરું બરાબર તો તમારે સીતાફળના પાંચ 10 પાન લઇ લેવું બનાવી મિક્સ કરી અને તમારું ઢોર છે ત્યાં તમારે એને

ત્રણ ટાઈમ આ રીતે ચટણી જેવું લગાડી નાખશો એટલે અંદર જે જે જીવડા પડ્યા છે બહાર નીકળી જશે મિત્રો અને ખાસ ખેડૂતને મોકલજો ખાસ લાભ થાય છે લાઈક જરૂર કરજો અને ચેનલમાં નવા હોય તો સબ્સ્ક્રાઇબ કરજો આવા જ વનસ્પતિ પરિચય તમને

હું અને હજી પણ આપતો જઈશ બરાબર સારું માથામાં કે કોઈ પણ જગ્યાએ એના માટે શું કરવું પણ મુકતો જાવ છું કાયદેસર આપણા પ્રાચીન પુસ્તકોના આધારે જ આપવામાં આવેલી માહિતી છે ચોમાસું લેવાનું છે તમારે સીતાફળના બી લેવાના છે બીને

ભાંગી અંદર એક મગજ જવું નીકળે છે પેસ્ટ જેવું બનાવી અને તમારે એને માથામાં વ્યવસ્થિત એને ખોળ કરી દેવાનું છે વ્યવસ્થિત ઘસી નાખવાનું છે પણ અને પછી કપડું બાંધ દેવાનું પણ સુતા વેળા કરી નાખો પણ એક ખાસ વસ્તુ યાદ રાખવાની મિત્રો કે એમાંથી એક પણ ટીપું બરાબર જે તમે ખરલ કર્યું છે આંખમાં ન જાય તો અતિશય

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *