6 વર્ષ ના બાળક ની માં આશાપુરા ઉપર ની શ્રદ્ધા સાયકલ ચલાવી ને આવ્યો આશાપુરા - Kitu News

દર્શક મિત્રો જો તમે માં આશાપુરાના સાચા ફક્ત હોય તો વીડિયોને લાઈક શેર કરી કોમેન્ટમાં જય આશાપુરા લખી દેજો શરૂ થઈ

ગયા છે ત્યારે હાલ કચ્છના મઢ માં બિરાજમાન માં આશાપુરા ના ભક્તો દર્શન કરવા આશાપુરા આવી રહ્યા છે સાથે જ

માતાજીના ઘણા બધા ભક્તો કોઈ પગપાળા તો કોઈ સાયકલ પર સવાર થઈને માતાના મઢ સુધી પહોંચી રહ્યા છે ત્યારે મુંબઈથી

માત્ર છ વર્ષનો બાળક પણ સાયકલ ચલાવીને આશાપુરા જવા એક સંઘ સાથે નીકળી પડ્યો હતો છે અને તે પોતાના પિતા સાથે

વખત માતાજીના દર્શન કરશે મુંબઈ થી 1000 કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપી ને આવશે દર્શક મિત્રો જો તમે માં આશાપુરાના

સાચા ફક્ત હોય તો વીડિયોને લાઈક શેર કરી કોમેન્ટમાં જય આશાપુરા લખી દેજો શરૂ થઈ ગયા છે ત્યારે હાલ કચ્છના મઢ માં

બિરાજમાન માં આશાપુરા ના ભક્તો દર્શન કરવા આશાપુરા આવી રહ્યા છે સાથે જ માતાજીના ઘણા બધા ભક્તો કોઈ પગપાળા

તો કોઈ સાયકલ પર સવાર થઈને માતાના મઢ સુધી પહોંચી રહ્યા છે ત્યારે મુંબઈથી માત્ર છ વર્ષનો બાળક પણ સાયકલ ચલાવીને

આશાપુરા જવા એક સંઘ સાથે નીકળી પડ્યો હતો છે અને તે પોતાના પિતા સાથે વખત માતાજીના દર્શન કરશે મુંબઈ થી 1000 કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપી ને આવશે

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *