અવારનવાર ચર્ચામાં રહે છે અને ભારતના લઈને કરવામાં આવેલી તેમની એક ભવિષ્યવાણી એ લોકોને ચિંતા વધારે લીધી છે આ

વર્ષે ભારતમાં એક ગંભીર સંકટ આવવાનો છે જેનાથી દેશમાં દુકાળ જેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે કે બાબાએ વર્ષો પહેલા 2022

માટે ઘણી ભવિષ્યવાણી કરી હતી જેમાંથી બે ભવિષ્યવાણી અત્યાર સુધી સાચી થઈ છે બાબા વેન્ગાએ વર્ષ લઈને 6 ભવિષ્યવાણી

કરી હતી જેમાં સાયબેરીયા માટે એક નવો ઘાતક વાયરસ સામે આવ્યા સિવાયનું આક્રમણ અમુક દેશમાં અમુક દેશોમાં દુકાળ

અને વર્ચ્યુઅલ ગેરેન્ટીમાં વધારાની ભવિષ્યવાણી કરી હતી ભવિષ્યવાણી કરી હતી જે સાચી પડે છે વધારે ચૂક્યું છે જ્યારે

પાકિસ્તાનમાં પૂર્ણ સ્થિતિ બગડી રહી છે આ ઉપરાંત ઘણા શહેરોમાં પાણીની અછત બાબા ને ભવિષ્ય વાણી સાચી પડે

છેઅવારનવાર ચર્ચામાં રહે છે અને ભારતના લઈને કરવામાં આવેલી તેમની એક ભવિષ્યવાણી એ લોકોને ચિંતા વધારે લીધી છે

આ વર્ષે ભારતમાં એક ગંભીર સંકટ આવવાનો છે જેનાથી દેશમાં દુકાળ જેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે કે બાબાએ વર્ષો પહેલા

2022 માટે ઘણી ભવિષ્યવાણી કરી હતી જેમાંથી બે ભવિષ્યવાણી અત્યાર સુધી સાચી થઈ છે બાબા વેન્ગાએ વર્ષ લઈને 6

ભવિષ્યવાણી કરી હતી જેમાં સાયબેરીયા માટે એક નવો ઘાતક વાયરસ સામે આવ્યા સિવાયનું આક્રમણ અમુક દેશમાં અમુક

દેશોમાં દુકાળ અને વર્ચ્યુઅલ ગેરેન્ટીમાં વધારાની ભવિષ્યવાણી કરી હતી ભવિષ્યવાણી કરી હતી જે સાચી પડે છે વધારે ચૂક્યું છે

જ્યારે પાકિસ્તાનમાં પૂર્ણ સ્થિતિ બગડી રહી છે આ ઉપરાંત ઘણા શહેરોમાં પાણીની અછત બાબા ને ભવિષ્ય વાણી સાચી પડે છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *