ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે દુખી છો ? તો સુખી થવા માટે આ વાત જીવનમાં ઉતારી લ્યો | - Kitu News

નમસ્કાર જયશ્રીકૃષ્ણ ભવિષ્ય અજ્ઞાત છે આવું કોષો કહેતા હતા અને તો એ એક નાનકડી વાર્તા લખી છે મૃત્યુના દેવતાએ

પોતાના એક દૂધને પૃથ્વી પર મોકલજો એક સ્ત્રી મરી ગઈ હતી તેની આત્માને લાવવાની હતી દેવદ આવ્યો પણ ચિંતામાં પડી ગયો

કારણ કે ત્રણ નાનકડી છોકરીઓ ત્રણ જોડીયા દીકરીઓ હજુ પણ પોતાની મૃતમ માતાને વળગેલી હતી તે ભૂમો પાડી રહી હતી

તો બીજી વૃષ્ટિને ખ્રિસ્તી રડી રહી હતી એક રડતા રડતા સુઈ ગઈ છે તેના આંસુ તેની આંખ પાસે સુકાઈ ગયા છે અને તેમને

જોનારું કોઈ નથી પતિ પહેલા જ મરી ગયો છે કુટુંબમાં બીજું કોઈ છે નહીં આ ત્રણેય બાળકીઓનું શું થશે કે દેવ દૂધને આ

વાતની જાણ થતા તે ખાલી પાછો ફરી ગયો તેણે જઈને પોતાના પ્રધાનને કહ્યું કે આત્માને ન લાવી શક્યો મને માફ કરજો પણ

તમને સ્થિતિની ખબર નથી ત્રણ જોડીયા બાળકીઓ છે નાની નાની દૂધ પીતી તેઓ હજુ પણ પોતાની મૃત માતાને વળગેલી છે

એક રડતા રડતા સુઈ ગઈ છે બીજી હજુ બુમો પાડી રહી છે મારું મન ન માન્યું આત્માને લાવવાનું શું એવું ન થઈ શકે કે તે સ્ત્રીને

થોડા દિવસ સુધી જીવવા દેવામાં આવે ઓછામાં ઓછું દીકરીઓ થોડી મોટી થઈ જાય ત્યાં સુધી તેમનું ધ્યાન રાખવા વાળું કોઈ

જ નથી મૃત્યુના દેવતાએ કહ્યું એમ તો તું જેની મરજીથી મૃત્યુ અને જીવન થાય છે તેનાથી પણ વધારે સમજુ થઈ ગયો એવું લાગે છે

મને તે આજે પ્રથમ પાપ કર્યું છે તેને તને સજા મળશે અને સજા એ છે કે તારે પણ પૃથ્વી પર જતું રહેવું પડશે અને જ્યાં સુધી તું

તારી મૂર્ખતા પર ત્રણ વાર હસી ન લે ત્યાં સુધી તારે અહીં પાછા નથી આવવાનો જરા વાતને સમજ છે ત્રણ વાર પોતાની મૂર્ખતા પર હસી ન લેતો કારણ કે અંજની મૂર્ખતા પર તો અહંકાર હશે છે જ્યારે પોતાની મૂર્ખતા પર અહંકાર તૂટે છે પણ તેમ છતાં એને

વિશ્વાસ હતો કે તે જ સાચો છે માટે હસવાનો અવસર કેવી રીતે આવશે તેને પૃથ્વી પર ફેંકી દેવામાં આવ્યો એક ચમાર શિયાળાના દિવસો નજીક આવી રહ્યા હોવાથી થોડા પૈસા ભેગા કરી બાળકો માટે શહેરમાં ગયો હતો ત્યારે તે શહેરે ઝેરીઓ હતો ત્યારે તેણે

રસ્તાના કિનારે એક નગ્ન માણસને પડેલો જોયો તે ઠંડી રહ્યો હતો તે નગ્ન માણસ તે જ દેવદૂત છે જેને પૃથ્વી ઉપર ફેંકી દેવામાં આવ્યો છે તે ચમાર આવી ગઈ અને પોતાના બાળકો માટે ગરમ કપડા ખરીદવાની જગ્યાએ તેને તે માણસ માટે ધાબળો અને

કપડા ખરીદી લીધા તે પુરુષને કઈ ખાવા પીવાનું પણ નહોતું મળ્યું તેનું ઘર પણ નહોતું માથે છાપરું પણ નહોતું કે તે ક્યાંક રોકાઈ શકે તેની આવી સ્થિતિ જોઈ ચમારે કહ્યું કે હવે તું મારી સાથે જ ચાલ પણ મારી પત્ની નારાજ થશે જે થવાનું જ છે કારણ કે મારા

બાળકો માટે કપડાં ખરીદવાની જગ્યાએ મેં તારા માટે કપડા ખરીદી લીધા એટલે તે કકળાટ તો કરવાની જ છે પણ તે વખતે તું ચિંતા ન કરતો થોડા દિવસમાં બધું ઠીક થઈ જશે ત્યારે મારા ઘરે જ રોકાવાનું છે તે દેવદૂત લઇ જવાર પોતાના ઘરે પાછો ગયો

નથી તો ચમારને ખબર કે તેના ઘરે તેવું દૂધ આવી રહ્યો છે કે નથી તો તેની પત્નીને ખબર જેવા દેવદૂ તે ચમારના ઘરમાં પગ મૂક્યો પત્ની એકદમ પાગલ બની ગઈ સવારે તેને પૂછ્યું કેમ હસો છો? શું વાત છે તેણે કહ્યું હું ત્રણ વાર હસી લઈશ ત્યારે તને જણાવી દઈશ કે હું શા માટે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *