શ્રીમદ્દ ભગવદ્દ ગીતા સાર | ૧ થી ૧૮ અધ્યાય

જીવનસાથી જોડાયેલો કોઈ એવો પ્રશ્ન નહીં હોય જેનો ઉત્તર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ ભગવદ ગીતામાં નહીં આપ્યો હોય આપણા મગજમાં કોઈ પણ શંકા તકલીફ ચિંતા અને મુશ્કેલી હોય દુનિયાના બધા ધર્મ સંકટોનો જવાબ છે માત્ર ને માત્ર ગીતા આ ભગવદ ગીતામાં 18 અધ્યાય છે અને દરેક અધ્યાયમાં વેદો અને ઉપનિષદોનો સાર છે તેના દરેક પોતાની અર્જુન સમજો કારણ કે અર્જુનની

દરેક શંકા તેનો દરેક ડર અને તકલીફ આમ જોઈએ તો આપણી આજની સમસ્યા પણ છે આજે દરેક મનુષ્ય અર્જુનની જેમ જ પરિવારમાં થયેલા પ્રશ્નોથી પીડાઈ રહ્યો છે અને તેના દરેક જવાબ સમજાવે છે તે દરેકના જીવન સારથી પણ છે તો તે જીવનની દરેક સમસ્યાનો આસાનીથી ઉકેલ લાવી શકશે તો ચાલો હવે ધ્યાનથી સાંભળજો મિત્રો ભગવાન ગીતાનો સૌ પ્રથમ અધ્યાય એક

અર્જુન વિશાલ યોગ છે ભાગના હકની અવગણના કરી ત્યારે ભગવાન અસફળ રહી સમજાવી ન શક્યા અને ત્યાર પછી જ રાજ્ય ભાગ માટેના યુદ્ધનો આરંભ થયો યુદ્ધની વચ્ચે ઉભેલા રત્ન અર્જુન અને તેના સારથી કૃષ્ણ છે પોતાના સગા સંબંધીઓને જોયા સ્વજનોનો વધ કરીને મળેલી રાજ્ય પ્રાપ્ત થયો આનંદ મળશે આ વિચારે અર્જુનનાશ કરી દીધો શરીરમાં કંપારી છૂટી ગઈ અને

અંદરથી એ અવાજ આવ્યો કે સામે ઊભેલા સગા સંબંધી ઓ ભલે મને મારી નાખે પણ ત્રણેય લોકનારા રાજ્ય માટે પણ હું તેમને મારવા ઇચ્છતો નથી કારણ કે કુળનો નાશ થતા કુળ ધર્મોનો નાશ પામે છે ગુણ ધર્મના દબાઈ જાય છે યોગ અહીંથી શરૂ થાય છે જેમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે જેનો શોખ કરવા યોગ્ય નથી શોક કરે છે પણ જે જ્ઞાની છે તે મરેલા કે જીવતાનો શોખ નથી કરતા

આમ કહી તેમને આત્માનું આત્માના અમૃતવાણો જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરી જાગ તો બધા શરીરને જુએ છે કે જે જન્મે છે અને મળે છે પણ શરીરમાં રહેલા આત્મા કરી ઉત્પન્ન નથી થતો કે મળતો પણ નથી જેથી શરીરનો વધ થવાથી જાણી જાય છે તે જ

સમજી શકે છે કે આત્માને કોઈ મારનાર નથી કે પછી કોઈ મરાવનાર નથી જેમ જુના વસ્ત્રો ઉતારી નવા વસ્ત્રો ધારણ કરાઈ છે તે પ્રમાણે આત્મા એક દેહનો ત્યાગ કરી અન્ય શરીરનો સ્વીકાર કરે છે પ્રમાણે યુદ્ધ કરવું જોઈએ કારણ કે કે ક્ષત્રિય માટે ધર્મ માટે યુદ્ધ કરવું તેના કરતાં

Leave a Comment