ભૂખ્યા પેટે ગોળ ખાવાના ફાયદા જાણી ને ચોંકી જશો - Kitu News

િદેશમાં વસતા મારા વાલા દર્શક મિત્રોને મનહર પટેલના જય ભગવાન મિત્રો રોજ સવારે ખાલી પેટે ઊપ્તાની સાથે તમે પાણી

પીતા હશો અને એને આયુર્વેદમાં ઉત્સવ પાનકે છે અને આયુર્વેદ તો એવું કહે છે કે રોજ સવારે ખાલી પેટે પાણી પીવાથી એક બે

ગ્લાસ ત્રણ ગ્લાસ જેની જેવી કેપેસિટી એ પાણી પીવાથી 100 પ્રકારના રોગો મટે છે મિત્રો તમે પાણી પીતા હોય પણ આજે એ

પાણીમાં સોનામાં સુગંધ ભળી જાય એવી વાત હું તમને કરવા જઈ રહ્યો છું મિત્રો તમે પાણી પીતા હોય અને પાણી પીવાનું જ છે ના પીતા હોય તોય પીવાનું ચાલુ કરી દેવાનું છે પણ એની સાથે એક નાનકડી ટ્રીક તમને આપું છું કે આપણો જે ગોળ છે એ પાંચ

ગ્રામ જેવો ગોળ સવારે ભૂખ્યા પેટે એ બોર્ડ તમારે લઈ લેવાનું. મિત્રો એના ફાયદા શું છે ફરી તમને કહું છું તો તમે સાંભળીને ચોંકી જશો પણ મિત્રો ગોળ કયો ઉપયોગ કરવાનો છે ડાર્ક બ્રાઉન કલરનો ગોળ જે મળે છે દેશી ગોળ મૂળમાં તમે જશો તો મોલમાં કે

આવો ડાર્ક બ્રાઉન કલરનો જે ગોળ આવે છે એ 60 થી 80 રૂપિયા 500 ગ્રામ મળે છે આવો ગોળ વ્હાઇટ ગોડ કોઈ દિવસ

વાપરવો નહીં મિત્રો ડાર્ક બ્રાઉન ગોળનો ઉપયોગ કરવાનો તમારે પાંચ થી 10 ગ્રામ ગોડ સવારે ભૂખ્યા પેટે થઈ જવાનું છે અને

ઉપર પછી તમારે પાણી પીવાનું છે ત્યાર પછી તમારે દોઢ બે કલાકે ચા નાસ્તો જે કરતા હોય એ કરવાના છે તમને હું સમજાવી દઉં

છે એક છે ફોસ્ફરસ અને બીજું છે આયરન આ બે તત્વો ખાંડમાં નથી એમાંથી ડાયરેક્ટ કરી દેવામાં આવે છે જ્યારે બોર્ડમાં આ બે તત્વો ભરપૂર છે એટલે ઘણાને એવો પ્રશ્ન હોય કે ભાઈ ખાણ પણ શેરડીમાંથી બને છે ગોળ પણ શેરડીમાંથી બને છે તો બંને

ખાઈએ તો સરખો જ લાભ મળે એવું નથી પેલામાં પ્રોસેસ થાય છે અને ગોળમાં આ બે તત્વો હોવાથી તેને ગુણવત્તા એનું મહત્વ વધી જાય છે અને આજે પણ ખેતી કરતા જે માણસો હોય ખેડૂતો હોય મજૂરો હોય એમને રોટલા સાથે ગોળનું ઢેફુ આપવાનો

રિવાજ હતો કારણ કે શક્તિનો ભંગાર છે બીજી વાત કે પહેલા તો લગ્ન હોય તો ગાળામાં જવાનો જતી હતી તો ગાળામાં જોન જાય તો જે ગાળો સૌથી પહેલું ખવડાવવામાં આવતો હતો ગોળ અને ઘી ખવડાવવામાં આવતો હતો સહન કરે છે અને ગોડમાં આજે

ફોસ્ફરસ અને આયર્ન છે એટલે આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ પણ ગોળ અને ગાડા વેચવામાં આવે છે મિત્રો આનાથી શું ફાયદો થશે તમને કહી દઉં ગ્લોબીન ગોળ ખાવાથી મિત્રો તમારું હિમોગ્લોબીન લોહીના ટકા વધશે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *