ચોમાસાની વિદાયની શરૂઆત છતા ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં હજી વરસાદ પડશે | - Kitu News

નમસ્કાર મિત્રો આપણા ગુજરાતમાંથી હવે ચોમાસાને વિદાય લેવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે પરંતુ હજુ પણ ગુજરાતના ઘણા બધા

વિસ્તારો છે સાથે વરસાદ પડવાની અંદર હવે કેવો વરસાદ પડશે તેની સંપૂર્ણ સશોટ માહિતી આજના વીડિયોમાં આપણે

મેળવવાની છે ઉત્તર ભારતના વિસ્તારો તરફ આગળ વધી રહી છે એના કારણે આગામી બે થી ત્રણ દિવસ સુધી રાજ્યના અલગ

અલગ વિસ્તારોની સાથે વરસાદી માહોલ જોવા મળશે તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી છે પણ તે પહેલા આ વીડિયોને લાઈક કરી

દેજો આવી રીતે વરસાદના શ્વાસ સુધી જોવા માટે સબ્સ્ક્રાઇબ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલું વેતરનું જીએફએસ મોડલ જોઈ શકો

છો આગામી બે થી ત્રણ દિવસ સુધી અરવલ્લી મહીસાગર પંચમહાલ દાહોદ છોટાઉદેપુર ખેડા નર્મદા વરુ સુરત તા નવસારી અને

વલસાડ જિલ્લો આ વિસ્તારમાં આગામી બે થી ત્રણ દિવસ સુધી મધ્યવર્તના વિસ્તારમાં રહેલી વરસાદી સિસ્ટમના કારણે

વરસાદી માહોલ જોવા મળશે સૌરાષ્ટ્રમાં અમરેલી ભાવનગર અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં વાતાવરણ જોવા મળે એવા ટૂંકા

વિસ્તારમાંથી શક્યતા હશે સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે બાકી મિત્રો ઉત્તર ગુજરાત કચ્છ

અને સૌરાષ્ટ્રના જે બાકીના વિસ્તારો છે ત્યાં વરસાદની શક્યતા નહિવત છે ખૂબ જ ઓછી છે અને આગામી દિવસોમાં આવી સ્તરો માંથી વિદાય લઇ લીધી છે તેવી સત્તાવાર રીતે જાહેરાત પણ કરી શકે છે બે દિવસ પહેલાં ઉતરીએ ભાગોમાંથી વિદાય લઈ

લીધી છે તેવી સત્તાવાર રીતે જાહેરાત પણ કરી હતી એટલે મિત્રો ટૂંકમાં આપણે વાત કરીએ તો અમે બે થી ત્રણ દિવસ સુધી મધ્યપ્રદેશના વિસ્તારમાં રહેલી વરસાદી સિસ્ટમના કર મધ્યપુર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં હળવેથી મધ્યમ

વરસાદ એ તો ટૂંકા વિસ્તાર હોય ત્યાં થોડો ભારે વરસાદ પણ પડી શકે સૌરાષ્ટ્રમાં અમરેલી ભાવનગર અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સામાન્ય વરસાદની શક્યતા છે બાકી રાજ્યના કોઈ વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા નથી સૌથી મોટા અને ગતિના સમાચાર

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *