૬૦ વર્ષ નાં દાદા ૨૪ વર્ષ ની દીકરી સાથે ભાગી લગ્ન કર્યાં સાચું કારણ જાણી તમે પણ ચોંકી જશો જાણો - Kitu News

મિત્રો આપણા દેશની અંદર યુવાનો રહ્યા છે તેવામાં દાદા ઉંમરના જે મોટા પુરુષો છે દાદા જેવડા એ લગ્ન કર્યા છે નાની નાની

દીકરી સાથે આજે એવી ઘટના સમજાવવું એવી ઘટના બતાવો મિત્રો આ કંઈક અલગ ઘટના છે છેલ્લે સુધી જોજો મિત્રો 24 વર્ષ અને દાદાની ઉમર છે 55 60 વર્ષ તો આને બ્લેકમેલ કરી વિડીયો ઉતાર્યો કે તારું ગંદુ ગંદુ મને કામ કરવા બધી પોલ ખોલી દઈશ

તને હું બદનામ કરીશ મિત્રો આ દાદાએ ભાડે મકાન આપ્યું હોત તો આ દીકરીને એનો ફાયદો ઉપાડી લીધો છે છે લગ્ન ધરાવતી કર્યા છે પછી અમે લોકોની ટીમને જે રાજુભાઈ ની ટીમ છે એને ઝડપી પામે છે હાલમાંની સર્વિસ કરી નાખી છે તો ખૂબ જ મજા

આવશે વિડીયો જોવાની મિત્રો આપણા દેશની અંદર યુવાનો રહ્યા છે તેવામાં દાદા ઉંમરના જે મોટા પુરુષો છે દાદા જેવડા એ લગ્ન કર્યા છે નાની નાની દીકરી સાથે આજે એવી ઘટના સમજાવવું એવી ઘટના બતાવો મિત્રો આ કંઈક અલગ ઘટના છે છેલ્લે

સુધી જોજો મિત્રો 24 વર્ષ અને દાદાની ઉમર છે 55 60 વર્ષ તો આને બ્લેકમેલ કરી વિડીયો ઉતાર્યો કે તારું ગંદુ ગંદુ મને કામ કરવા બધી પોલ ખોલી દઈશ તને હું બદનામ કરીશ મિત્રો આ દાદાએ ભાડે મકાન આપ્યું હોત તો આ દીકરીને એનો ફાયદો

ઉપાડી લીધો છે છે લગ્ન ધરાવતી કર્યા છે પછી અમે લોકોની ટીમને જે રાજુભાઈ ની ટીમ છે એને ઝડપી પામે છે હાલમાંની સર્વિસ કરી નાખી છે તો ખૂબ જ મજા આવશે વિડીયો જોવાની

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *