દર્પણ વાસ્તુશાસ્ત્ર સાંભળો એક વાર કરોડપતિ બનાવશે

નમસ્કાર મિત્રો અને એક નવી શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ

જેમાં તમારા જીવનમાં તમારા છે સાથે દર્પણ વિશે વર્ણવી રહ્યા છે

ઉત્તર પૂર્વ અને ઉત્તર પૂર્વ દિશામાં જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ

આ બધી ઘઉં કેવી રીતે વધ્યું સફળ થશો એનો મેં અહીંયા ખ્યાલ

આપીએ છીએ મિત્રો જ્યારે પણ તમે દર્પણ નો ઉપયોગ કરો છો

તો તમારે ક્યારેય દર્પણ તમારા જે ન હો જોઈએ અને એનાથી સામે

દર્પણ બેથી ચાર ઇંચ કે પાંચ ઇંચ જેટલો ઊંચો રહે એ રીતે તમારે દર્પણ

રાખવું હોય કે પુરુષ હોય તેવી વિદ્યાર્થીઓ બાળકો નાના મોટા વડે બધા

જ માટે દર્પણ નો ઉપયોગ આ રીતે કરવો જોઈએ તમે જ્યારે દર્પણમાં તમારો

ઝગડો જોવો છે તમે તમારો ઊંચો રાખી અને દર્પણ માં જુઓ એ રીતે દર્પણ રાખ વો છે જેથી તમારા જીવનમાં ખૂબ જ સારી એવી

અસરો જોવા મળશે દર્પણ ત્યારે નીચે પ્રત્ય ેના ઇનામો ભોગવવા પડે છે ત્યારે નિરાશા સાથે ગુસ્સા સાથે કે ખોટા કારણ કે દર્પણ

મેં તને જેટલું જ આપો છો એટલું જ હજારો ઘણું પાછો તમને આપે છે માટે તમે જેવું આપશો એવું પુરુષો દાઢી કરતી વખતે દર્પણ

નીચું રાખતા હોય છે એ એમના જીવનની એક મોટી ભૂલ છે હંમેશા દર્પણ પોતાનાથી ઊંચું રાખીને દાઢી કરવી જોઈએ તથા

કોઈપણ કામદાર પણ ને લગતુ હંમેશા તમારાથી દર્પણ બેથી ચારેય કે પાંચ ઊંચું રાખી અને ઉપયોગ કરવો જોઈએ પણ દર્પણ

વખતે પોતાનો ચહેરો ઊંચો રહે એ રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં હંમેશા હસતા ચહેરે પણ મિત્રો તમને આ માહિતી પસંદ આવી હોય તો વીડિયોને સબસ્ક્રાઇબ કરજો

Leave a Comment