છોકરા એ દગો કર્યો એટલે છોકરી DJ લઈ ઘરે ગઈ પછી નાચવા લાગી એકલી સિંહણ - Kitu News

મેડમ ડીજે લઈ અને ઘરે એના ઘર પ્રેમીના ઘર પાસે એટલે કે

છોકરાના ઘર પાસે નાચ વાગે છેલ્લે સુધી જોજો ખરેખર મોજ આવી જશે

તમે બધી જાતના પ્રેમ જોયા છે આત્મા તે કરતા પણ જોયા છે પણ

આવો પ્રેમી દુનિયામાં કોઈ જોયું તો છેલ્લે સુધી જોજો પ્રેમિકા ખૂલ દારૂ

પીને નાચ વાગે છેલ્લે સુધી ઘાયલ પ્રેમી માટે એક લાઈક કરી દેજો

ખાસ આપણે આમ લગનમાં નાખતા બધી રીતે જોયું છે પેલા વિડીયો

આખો જોઈ લો પછી આપણે આગળ વાત કરીએ જુઓ મેડમ ડીજે લઈ

અને ઘરે એના ઘર પ્રેમીના ઘર પાસે એટલે કે છોકરાના ઘર પાસે નાચ વાગે

છેલ્લે સુધી જોજો ખરેખર મોજ આવી જશે તમે બધી જાતના પ્રેમ જોયા છે

આત્મા તે કરતા પણ જોયા છે પણ આવો પ્રેમી દુનિયામાં કોઈ જોયું

તો છેલ્લે સુધી જોજો પ્રેમિકા ખૂલ દારૂ પીને નાચ વાગે છેલ્લે સુધી ઘાયલ

પ્રેમી માટે એક લાઈક કરી દેજો ખાસ આપણે આમ લગનમાં નાખતા બધી

રીતે જોયું છે પેલા વિડીયો આખો જોઈ લો પછી આપણે આગળ વાત કરીએ જુઓ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *