૯ દિવસ સુધી એક પગે ઊભો રહી કરે છે માં અંબે ની ઉપાસના - Kitu News

દર્શક મિત્રો જો તમે માં અંબાના સાચા ભક્ત હોય તો વીડિયોને લાઈક શેર કરી કોમેન્ટમાં જય અંબે લખી દેજો સાથે ઉજવણી

થઈ રહી છે તેમ જ અનેક ભક્તોનો ઉપવાસ કરી માતાની સાધના કરી રહ્યા છે ત્યારે પાલનપુરનો એક યુવક છેલ્લા 20 વર્ષથી દરેક

નવરાત્રીમાં નકોડા ઉપવાસની સાથે ઉભો રહીને માત્ર જ હોય છે બનાસકાંઠાના પાલનપુર તાલુકાના ચૌહાણ નવરાત્રી દરમિયાન

માતાજી ની કૃપાથી આ વ્યક્તિ એક પગે નવ દિવસ ઉપર રહે છે તો આ માતાજીના ભક્તનું તમારી માટે શું કહેવું છે તેમને લાઈક

કમેન્ટ શેર કરીને જરૂરથી બતાવજો અને કોમેન્ટમાં જય માતાજી લખવાનું ભૂલતા નહીં દર્શક મિત્રો જો તમે માં અંબાના સાચા

ભક્ત હોય તો વીડિયોને લાઈક શેર કરી કોમેન્ટમાં જય અંબે લખી દેજો સાથે ઉજવણી થઈ રહી છે તેમ જ અનેક ભક્તોનો

ઉપવાસ કરી માતાની સાધના કરી રહ્યા છે ત્યારે પાલનપુરનો એક યુવક છેલ્લા 20 વર્ષથી દરેક નવરાત્રીમાં નકોડા ઉપવાસની

સાથે ઉભો રહીને માત્ર જ હોય છે બનાસકાંઠાના પાલનપુર તાલુકાના ચૌહાણ નવરાત્રી દરમિયાન માતાજી ની કૃપાથી આ વ્યક્તિ એક પગે નવ દિવસ ઉપર રહે છે તો આ માતાજીના ભક્તનું તમારી માટે શું કહેવું છે તેમને લાઈક કમેન્ટ શેર કરીને જરૂરથી બતાવજો અને કોમેન્ટમાં જય માતાજી લખવાનું ભૂલતા નહીં

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *