એક પિતા આવું કેવી રીતે કરી શકે અને એ પણ દીકરી જોડે ? - Kitu News

અરે એનો બાપ માથાભરેલ છે એ તો ખબર હતી પણ આવો બુદ્ધિ વગરનો અને નિર્દય છે તો આજે ખબર પડી આ એ દારૂડિયાને પોતાની સગી દીકરીની પણ દયા નથી એટલું સારું કહેવાય નહીં તો આખી જિંદગી ના પૈસે જલસા કરે છે અને

પોતાની દીકરી વેચી છે કારણકે આજે પોતાની દીકરી કાજલ ને ઉદય સાથે પરણાવી હતી આસપાસના બધા લોકો ભેગા થઈ ગયા હતા આ લગ્ન જોવા માટે કારણ કે ઉદય એટલે વિસ્તારનો સૌથી ચર્ચાસ્પદ ગુંદો એનાથી બાકી પોલીસ ને પકડી શકે એનું નામ

કદી ગુનાઓમાં આવતું જ નહીં અને છતાં મોટા મોટા ગુનાઓ પાછળ એ જવાબદાર હોય કે કદી ગરીબ માણસોને હેરાન કરતો તેમને મદદ કરતો મોટી મોટી પાર્ટીઓને પરેશાન કરવા માટેની જોડે કોઈ ન આવે મોટી મોટી પાર્ટીઓનું પોલીસને પકડવા માટે

ગરીબ માણસોને મદદ કરવાની રીત પણ અનોખી હતી એ ક્યાંથી આવ્યો કેવી રીતે આવ્યો કોઈ જાણતું ન હતું અને કેમ એને પોતાની સારી છાપ પણ પડવા દેતો નહીં કાજલ શહેરના સૌથી મોટા મોલમાં નોકરી કરતી હતી વર્તનની કોઈ આગાહી કરી

શકતો નહીં અને મદદની આશા રહેતી પણ ગરીબોને એની પણ સાથે સાથે રહેતી એ ક્યાંથી આવ્યો કેવી રીતે આવ્યો હતો માત્ર 14 વર્ષની ઉંમરે આ શહેરમાં આવ્યા પછી શહેરને પી ગયો નહીં કાજલ શહેરના સૌથી મોટા નોકરી કરતી હતી નાની અરે એનો

બાપ માથાભરેલ છે એ તો ખબર હતી પણ આવો બુદ્ધિ વગરનો અને નિર્દય છે તો આજે ખબર પડી આ એ દારૂડિયાને પોતાની સગી દીકરીની પણ દયા નથી એટલું સારું કહેવાય નહીં તો આખી જિંદગી ના પૈસે જલસા કરે છે અને પોતાની દીકરી વેચી છે

કારણકે આજે પોતાની દીકરી કાજલ ને ઉદય સાથે પરણાવી હતી આસપાસના બધા લોકો ભેગા થઈ ગયા હતા આ લગ્ન જોવા માટે કારણ કે ઉદય એટલે વિસ્તારનો સૌથી ચર્ચાસ્પદ ગુંદો એનાથી બાકી પોલીસ ને પકડી શકે એનું નામ કદી ગુનાઓમાં આવતું

જ નહીં અને છતાં મોટા મોટા ગુનાઓ પાછળ એ જવાબદાર હોય કે કદી ગરીબ માણસોને હેરાન કરતો તેમને મદદ કરતો મોટી મોટી પાર્ટીઓને પરેશાન કરવા માટેની જોડે કોઈ ન આવે મોટી મોટી પાર્ટીઓનું પોલીસને પકડવા માટે ગરીબ માણસોને મદદ

કરવાની રીત પણ અનોખી હતી એ ક્યાંથી આવ્યો કેવી રીતે આવ્યો કોઈ જાણતું ન હતું અને કેમ એને પોતાની સારી છાપ પણ પડવા દેતો નહીં કાજલ શહેરના સૌથી મોટા મોલમાં નોકરી કરતી હતી વર્તનની કોઈ આગાહી કરી શકતો નહીં અને મદદની

આશા રહેતી પણ ગરીબોને એની પણ સાથે સાથે રહેતી એ ક્યાંથી આવ્યો કેવી રીતે આવ્યો હતો માત્ર 14 વર્ષની ઉંમરે આ શહેરમાં આવ્યા પછી શહેરને પી ગયો નહીં કાજલ શહેરના સૌથી મોટા નોકરી કરતી હતી નાની

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *