નમસ્કાર દર્શક મિત્રો હેલ્થ ટીપ્સ ગુજરાતી ચેનલ માં તમારું સ્વાગત કરું છું અને ખાંસી થઈ હોય અથવા ગમે ત્યારે ખાંસી થાય કે

ઉધરસ થાય ઉધરસ હોય કે પછી કફ વાળી ઉધરસ હોય અને આ ઉધરસ થાય એટલે ઉધરસ નાના વ્યક્તિનો હોય કે મોટા

લોકોને હોય ઘરે કરી શકાય એવો સરસ મજાનો દેશી ઉપચાર છે એમાં એક નાનકડી એવી ડુંગળી લેવાની છે મિત્રો એક ડુંગળીના

પ્રયોગથી તમે કર્યા વગર દવાએ ખૂબ આસાનીથી ઉધરસ અને ખાંસી મટાડી શકો છો કઈ રીતે ડુંગળીનો ઉપયોગ કરવાનો છે

ધ્યાનથી જોજો પૂરો વિડિયો તો સૌથી પહેલા ડુંગળી તે તેના ફોતરા કાઢી નાખવાના અને પછી ખમણી લેવાની ખમણી અને આ

રીતે ખમણીમાં ખમણી નાખવાની છે ડુંગળી એકદમ નાનકડી લેવાની છે બહુ મોટી નથી લેવાની કેમકે અહીંયા એક વ્યક્તિના

માપનું તમને જે દેશી સીરપ બનાવવાનું તમને બતાવું છું એ એક વ્યક્તિનું માપ છે એટલે એ મુજબ ડુંગળી છે એનો ઉપયોગ

કરવાનો છે અને જે લાલ ડુંગળી છે એ પણ લઈ શકો બંને ડુંગળી છે ખૂબ સારું પરિણામ આવશે લગભગ દોઢથી બે ચમચી જેટલી

પેસ્ટ બનાવી જોઈએ હવે મિત્રો આજે ડુંગળીની પેસ્ટ છે એને આપણે એક વાટકીમાં આ રીતે કરી અને હાથ પહેલા તો સાફ કરી

લેવાના અને પછી આજે પૂછ્યો છે ને ડુંગળીનો અને આજથી દબાવવાનો દબાવશો એટલે આ રીતે રસ નીકળશે ડુંગળીનો રસ

અહીંયા ઉધરસ મટાડવા માટે ઉપયોગ કરવાનો છે જે ખૂબ જ સારું પરિણામ આપે છે પણ ખેંચીને બહાર કાઢી નાખશે અને

ફેફસાને બહુ મજબૂત કરે છે તો મિત્રો આ રીતે ડુંગળીનો રસ છે આપણે કાઢી લેવાનો છે એક ચમચી અથવા તો એક થી દોઢ

ચમચી જેટલો ડુંગળીનો રસ છે થવો જોઈએ મિત્રો આ રીતે ડુંગળીનો રસ કાઢી લીધા પછી એની અંદર બીજી વસ્તુ મિક્સ કરવાની

છે અને એ આવશે જે મિત્રો મધ દેશી મધ છે ને બંને ત્યાં સુધી દેશી મધનો ઉપયોગ કરવો અથવા દેશી મત તમને ક્યાં ન મળે

એપીકલ્ચર મદની ખેતી કરતા હોય એમની પાસેથી ખૂબ આસાનીથી તમને અને ખૂબ સારી કોલેટી નું મત મળી જાય છે તો

અહીંયા આપણે એક ચમચી જેટલું મધ છે એ નાખવાનું છે મિત્રો એક ચમચી ડુંગળીના રસમાં એક ચમચી મધ પણ જો બાળકોને

આપોને તો બસ થોડું વધારે નાખવાનું એટલે કે દોઢ ચમચી મિક્સ કરવાનું છે ચમચીની મદદથી મિક્સ થઈ જાય અને બરાબરનું

મિક્સ થાય એકદમ મિશ્રણ બની જાય પછી આનો ઉપયોગ કરવાનો છે એવી દેશી દવા છે દેશી કહી શકાય કે આને નાના

બાળકોને પણ આપી શકાય બાળકોને આપો તો એમાં બસ થોડું વધારે નાખવાનું છે નાના બાળકોથી લઈને બે થી ત્રણ વર્ષથી

ત્રણ વર્ષથી વધારે ઉંમરનું બાળક હોય એ બાળકથી લઇ અને મોટા ગમે એટલી ઉંમરના આનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને

દિવસમાં ત્રણ વખત એક જ ચમચી જવાનું છે અથવા ચમચીમાં લઈ અને જીભથી ધીમે ધીમે એકદમ સાચી જવાનું છે ખૂબ ઝડપથી મટે છે ખાંસી કફ વાળી હોય તો માટે ખાંસી કફ વિનાની એટલે કે સુખી હોય તો પણ ખૂબ ઝડપથી મટી જાય છે અને

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *