ઘરની વાત ઘરમાં રાખો - Kitu News

ેત હોય હેત તો વિરોધી પ્રકૃતિના માણસો પણ ભેગા રહી શકે અને જ્યારે હેત તૂટી જાય ત્યારે મળતી પ્રકૃતિના માણસો ભેગા રહી શકતા નથી એટલે આ મારે તમારી એક વાત રાખવી કુટુંબમાં સંપ રાખો. કુટુંબમાં સંપ રાખો ઘરની વાત ઘરમાં રાખો ઘણા

ઘણાને ઘરની વાતો બારું કહેવાની બહુ ટેવ પડી ગઈ ઘરનાની વાતો બધી બારીક કીધા કાંઈ પણ ઘરની વાત ઘરમાં રખાય ભાઈ ભૂલ કરી હોય છોકરાવે કાંઈ અમુક અમુક બાબાની એવી ટેવ હોય એવી ટેવ હોય અમારો છોકરો આવો છે કોઈક મહેમાન

આવ્યા હોય છે ગામની આગળ તમે એની બે જતી કરો એમાં કંઈ સુધરી ન જાય એટલે ઘણા ઘણા મા-બાપાની એવી ટેવ હોય કે કોક મહેમાન આવ્યા હોય કે ના મિત્રો આવ્યા હોય કોઈ આડોશી પાડોશી બેસવા આવ્યા હોય ત્યારે છોકરાને ઉપાડે અમારા

આવા છે ને એમ કરે પછી એમ ન રહે એવું જ તમે એને પ્રેમથી કહો એકલા હોય એને પ્રેમથી કહેવાય ત્યારે તમે એની વાતો ઉખેડો લાગે અત્યારે મારે તમને જેટલા ઘસકાં હોય એટલા ઘસકાવી લેવાય પણ ગામના કોક આવ્યા હોય ત્યાં તમને કંઈ કહેવાય ત્યારે તો

એમ જ કહેવાય ઓહોહો સ્વામી એટલે આખા દિવસમાં આઠ આઠ કલાક વાંચ્યા કરે વાંચવાની તને એવી લાગણી જ નહીં અને અમારે સંકેતન સ્વામી એટલે તબલા ની પ્રેક્ટિસ એને કરવાની મળે એટલે એને બીજું કાંઈ આમ કરવું ગમે કુટુંબમાં સંપ રાખો

ઘરની વાત ઘરમાં રાખો પતિ-પત્નીમય કંઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યો હોય 12 કે કે નહિ કરવાનું એટલા માટે વચનામૃતમાં કહ્યું કે વાર્તા કોઈની પ્રકાશિત કરવી એટલે ઘરની વાત ઘરમાં કુટુંબમાં સંપ રાખો ઘરની વાત ઘરમાં રાખો નફરતને દૂર નાખો અને હૈયું હેતાળું

રાખો સંપ રાખવા એટલું કરવું પડે શું કુટુંબમાં સંપ રાખો ઘરની વાત ઘરમાં રાખો નફરતને દૂર નાખો અને હૈયું હેતાળુ રાખો આટલું કરો બીજું સંપર્ક હોય એને એકબીજા પાસેથી અપેક્ષાઓ ઓછી રાખવી અને ઉપેક્ષાઓનો કરવી કોઈની અપેક્ષા અને

અપેક્ષા આ બે શબ્દો બહુ સમજવા જેવા છે તમે વધારે અપેક્ષાઓ રાખો અને કોઈની પણ તમે વધારે ઉપેક્ષા કરો એટલે કોઈએ બહુ સરસ કીધું છે કે અપેક્ષા અને અપેક્ષા મજબૂત સંબંધના મૂલ્યાંક ન અપેક્ષા અને ઉપેક્ષા મજબૂત માં મજબૂત સંબંધ હોય ને

મજબૂત માં મજબૂત સંબંધ એના મૂલ્યાંકન એટલે સ્વામીનારાયણ ભગવાન જે બદ્રીનાથમાં બેઠા હતા ને ત્યારે એમ કહેવાય કળિયુગ ના બધા યુગો આવ્યા હતા બિહારી લાલજી મહારાજ બહુ સરસ લખ્યું અમે જ્ઞાન ને ધ્યાન ને વૈરાગ અને પ્રવર્તન કરીશું ત્યાં કળિયુગ કે કે બધાય જો જ્ઞાની ને વૈરાગી થઈ જાહે તો મારા દીકરા કુસુમ અને કલેશ રહે હે ક્યાં કળિયુગના દીકરા કોણ નીકળે છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *