આ દિવસે ગુજરાત ઉપર ત્રાટકશે ભયાનક વાવાઝોડુ || પછી ગુજરાત નું શું થશે ? ગુજરાત ની આવી હાલત થશે - Kitu News

જેમાં આજે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આજે રાજ્યના

કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે તો કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે આ મહિનાનું બીજું લો

પ્રેશર 17 સપ્ટેમ્બર ના રોજ બંગાળની ખાડીમાં જોવા મળશે લો પ્રેશર બન્યા બાદ 24 થી 48 કલાકમાં વેલમાર્ક લો પ્રેસરમાં ફરી

શકે છે જોકે ગુજરાતને આ લોપ્રેશર સિસ્ટમ વધારે અસર કરતી જોવા મળતી નથી પરંતુ આડકતરી રીતે 17 18 અને 19 તારીખ

દરમિયાન ગુજરાતને અનુકૂળ વાતાવરણ સાથે વરસાદ પડી શકે છે હવામાં વિભાગની આગાહી મુજબ હાલમાં ગુજરાત નજીક

રાજસ્થાન પર રહેલ લો પ્રેસર ફરી ગુજરાત ઉપર આવી શકે છે અને ગુજરાતમાં સારો એવો વરસાદ પડી શકે છે આગાહી મુજબ

17 થી 18 તારીખ દરમિયાન સિસ્ટમ ફરી ઉત્તર રાજસ્થાનથી ઉત્તર ગુજરાત ઉપર જોવા મળશે ત્યારબાદ બીજી સિસ્ટમ પણ

નજીક પહોંચી જશે અને ઉત્તર ગુજરાત મધ્ય ગુજરાત અને કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે આગામી પાંચ

દિવસ સુધી હવામાન વિભાગે વરસાદની આગાહી કરી છે ગુજરાતના 17 થી 18 પછી વરસાદનું જોર વધી શકે છે આ વર્ષનું સૌથી

મોટું ડિપ્રેશન બંગાળની ખાડીમાં બન્યું છે લો પ્રેસર વેલમાર્ક લોપરેશનમાંથી ડિપ્રેશન સુધી ગયું છે જેની મીની વાવાઝોડું પણ

કહેવામાં આવે છે ઉત્તર ભારતના રાજ્યોમાં આ મીની વાવાઝોડાની અસર પણ જોવા મળશે એવું હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે

17 તારીખે આ વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની આગાહી છે તો ચાલો જાણીએ તે કયા વિસ્તારો છે ગાંધીનગર બનાસકાંઠા પાટણ

અમદાવાદ આણંદ ભરૂચ સુરત વડોદરા, વલસાડ દમણ દાદરા નગર હવેલીમાં વીજળી સાથે વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં

આવી છે અને આગાહી 17 તારીખ સુધી કરવામાં આવી છે એટલે કે 17 તારીખ સુધીમાં આટલા વિસ્તારોમાં સૌથી વધારે વરસાદ

પડશે હવે જાણીએ 18 તારીખે કયા કયા વિસ્તારોમાં વર્ષો કરશે જો 18 તારીખની વાત કરવામાં આવે તો છોટાઉદેપુર નવસારી

દાહોદ ખેડા પંચમહાલ અમદાવાદ ગાંધીનગર મહેસાણા વલસાડ અમરેલી ભાવનગર ગીર સોમનાથ અને દીવમાં ભારેથી અતિ

ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે હવે તમને જણાવીએ 19 તારીખે કયા કયા વિસ્તારોમાં વરસાદ પડશે બોટાદ

દ્વારકા જામનગર પોરબંદર રાજકોટ બનાસકાંઠા મહેસાણા પાટણ સુરેન્દ્રનગર અને મોરબીમાં ભારે વરસાદ પડશે અને આ વરસાદ વધારે વીજળી સાથે હશે અને 19 તારીખના સૌથી વધારે વરસાદ કચ્છમાં જોવા મળશે એવું હવામાન વિભાગે કહ્યું છે અને આ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *