ગુજરાતમાં કેમ સતત વીજળી પડી રહી છે? - Kitu News

નમસ્કાર પીબીસી ગુજરાતીમાં તમારું સ્વાગત છે

અને હું સુધી આજે આપણે આ વીડિયોમાં વાત કરવાના છીએ કે વીજળી ગુજરાતમાં સતત કેમ પડી રહી છે

બીજું કે વીજળી પડે તો તમારે શું કરવું કેવી રીતે વીજળી થી આપણે બચી સતત વીજળી પડી રહી છે

અને એ પણ આપણે વાત કરીશું કે તમને કેવી રીતે માહિતી મળે કે તમારે ત્યાં

તમારા જિલ્લાની આસપાસ ત્યાં વીજળી પડવાની શક્યતા છે

એટલે એકજેટ એની આગાહી નથી કરી શકાતી છતાં પણ તમને કેટલીક બાબતોથી

ખબર પડી જાય કે આપણી આસપાસ વીજળી પડવાની અથવા તો આપણા

જિલ્લાની અંદર વીજળી પડવાની શક્યતા છે તો તમે આગોતરા પગલાં અને

સાવચેતી રૂપે તમે કેટલાક પગલાં લઈ શકો અને તેનાથી બચી શકો. તો આપણે

વીડિયો શરૂ કરીએ પહેલા જે લોકો એ અમારી youtube ચેનલને તમને વિડીયો

ગમે તો જરૂર ને જરૂર તમે કોમેન્ટ કરજો તમારે કંઈ પ્રશ્નો હોય તો પણ મને કોમેન્ટમાં જણાવજો હું તમને જવાબ આપીશ તો

આપણે પહેલા વાત કરીએ કે ગુજરાતની અંદર વીજળી આપણે જે સતત પડી રહી છે એની આપણે વાત કરીએ તો આપણે આજે

વાત કરવાના છીએ કે ગુજરાતની અંદર વીજળી પડવાની સંખ્યા વધી કેમ રહી છે પરંતુ એ વાત કરીએ એ પહેલા આપણે જાણી

લઈએ કે ખરેખર દેશની અંદર વીજળી પડવાથી કેટલા લોકોના મોત થાય છે તો એક આંકડો જે છે એ સરેરાશ ઘણા બધા

અહેવાલોની અંદર આંકડો આપણે સતત જોઈએ છે કે સરેરાશ ભારતની અંદર લગભગ 2000 થી 2500 જેટલા જે લોકો છે એ

માત્ર વીજળી પડવાને કારણે મરી જાય છે એટલે દર વર્ષે લગભગ 2000 થી 200500 લોકોનો વીજળી પડવાને કારણે મોત થાય છે

દર વર્ષે દર ચોમાસામાં એટલે આ આંકડો ઘણો બધો મોટો છે પરંતુ હવે વાત એવી છે કે પહેલા જે વીજળી પડતી હતી એના કરતાં

વીજળી પડવાની સંખ્યા આપણે ત્યાં વધી ગઈ છે પેલા એવું હતું કે ચોમાસું જ્યારે શરૂ થતું હતું ત્યારે ગાજ બીજ અને કડાકા

ભડાકા સાથે વરસાદ આવતો હતો પરંતુ હવે તમે જોયું હશે કે સમગ્ર ચોમાસામાં મોટેભાગે આપણે જે ગાજવીજ અને કડાકા

ભડાકા સાથે વરસાદ આવે છે હાલ પણ જે ગુજરાતનો વરસાદ પડી રહ્યો છે તેમાં આપણે ત્યાં ગાઢ બીજ સાથે વરસાદ પડી રહ્યો

છે ઘણી જગ્યાએ તમે જોયું હશે કે બહુ મોટા પ્રમાણમાં વીજળી થતી તમને જોવા મળે છે ગુજરાતમાં ગઈકાલે જ એટલે એક-બે દિવસની અંદર જ આપણે ત્યાં કેટલાક મોત થયા છે વીજળી પડવાને કારણે તો વાત એવી છે કે વીજળી વધારે પડવાના જે બે

કારણો મોટાભાગે છે એ છે ચેક તો વધતી જતી ગરમી આપણે ત્યાં છે એના કારણે આપણે ત્યાં વીજળી પડવાની સંખ્યા વધી રહી છે અને બીજું જે છે એ છે કે આપણે ત્યાં ભેજવાળું જે વાતાવરણ છે એને કારણે આપણે ત્યાં વધારે વીજળી પડવાની આપણે ત્યાં

શક્યતા વધી રહી છે એટલે આ મુખ્યત્વે બે કારણો છે એના સિવાયના પણ કેટલાક બધા કારણો છે એક જે છે એ જળવાયું

પરિવર્તનની વાત છે કે ભાઈ જળવાયું પરિવર્તન જે છે એના કારણે આપણે ત્યાં વધારે વીજળી પડવાની શક્યતા આપણે ત્યાં વધી રહી છે તો આ ત્રણ કારણો મૂક્યો તે આપણે ત્યાં છે કે જેને કારણે આપણે ત્યાં વીજળી પડવાની સંખ્યા વધી રહી છે હવે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *