હાથલા ગામ સાક્ષાત શનિદેવ પ્રગટ થયા સાક્ષાત દર્શન કરો / શનિદેવ જન્મ સ્થળ જોઇલો

તમારું સ્વાગત છે પોરબંદર નજીક થયા છે જ્યાં શનિદેવ નો જન્મ થયો છે

અને બીજા ગામડે ગામડે અમુક જે બનાવવામાં આવ્યા છે

એ બધાની વાત નથી કરતા એ નાના મોટા હોય તો શું સમય બદલી ગયો એટલે

બધા બનાવતા હોય પણ મિત્રો ગુજરાતનું પહેલું અને પહેલામાં પહેલું જ મંદિર છે

આના સિવાય બીજું મંદિર છે જ નહીં અને એક મહારાષ્ટ્રની અંદર છે

જ્યાં શનિદેવ રોકાવા ગયા હતા અને મિત્રો શનિદેવ નો જન્મ આયા થયો છે

અને સો ટકા તમને ફાયદો થશે હું શું ફાયદો થશે? શું ઇતિહાસ છે

તો તમને ગોરદા હશે અથવા તો મારા જે છે એ તમને કુંડલી કાયદે તમારી

એમાં એક દોરામાં ફેર પડે તો મારી ગેરંટી છે હું ખુદ આવ્યો છું અમારી સાથે

ત્રણ થી ચાર લોકો હતા બધાય જોડાયું બધું સાચું મિત્રો ખરેખર તો છેલ્લે

સુધી જોજો હું તમને બધું માહિતી આપું છું અને તમારે દિવસ ખરાબ હાલતા

હોય તો જરૂરથી એકવાર આવજો કારણ કે ભારે દિવસોમાં તમારો સમય આવશે ક્યારેક ખરાબ આવશે આ બધી જાણકારી

તમને અહીંથી મળી રહે અને અહીંયા આવો તો કપડાં તમારે ઉતારી નાખવાના છે એના ઉર્તાનું જરૂરી છે ચપ્પલ પણ ઉતારીને

મિત્રો આ તળાવ જોઈલો પહેલા વધુ લોકેશન બતાવો ક્યાં છે શું માહિતી આયા મગર છે આવા પણ સમાચાર અમને મળ્યા છે

માટે મિત્રો આ પોરબંદર નથી ઘરે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાનું હાથલા ગામ છે અને પોરબંદર થી બેય જગ્યાએથી નજીક પડે છે પણ

દ્વારકા જિલ્લામાં જ આવે છે એટલે તમને ખબર પડી જશે કે દેવભાઈ આહીર જે કહેતા હતા સ્ટોપ કરીને વાંચી લેજો બરાબર હું

તમને આનો ઇતિહાસ કહું છું. મિત્રો બાપુઓને પૂજાના જણાવ્યા અનુસાર છે મંદિર છે જેટલા જેટલા સંતો મહંત હતા એ બધાની

સમાધી છે કે જ્યારે શનિદેવ નો જન્મ થયો હતો અને શનિદેવના વખતનું ખૂબ જૂનો પ્રાચીન મંદિર છે ઘણા બધા ને ઇતિહાસો છે

અને હજી પણ છે હું તમને કહું જો આ સાડા સાત વર્ષની હોય એક અઢી વર્ષની હોય પેલામાં તમે જોયું અઢી વર્ષની અને મિત્રો

સાડા સાત વર્ષની પનોતી જીવનમાં એક વાર આવે છે ને એકવાર અઢી વર્ષની આવે છે અને મને જે મિત્રો બાપુએ કીધું છે અને

અમારી સાથે બીજા બે ત્રણ લોકો હતા એને પણ બાપુએ સાચું કીધું છે કે આ સમય તમારા માટે બહુ ભારે હતો તો મિત્રો હકીકત

બહાર જ હતો અને સ્વભાવ બહુ જોરદાર સ્વભાવ છે બહુ સારા મગજના છે એટલે અમને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવ્યા વાત કરી

અને મિત્રો આજે શનિદેવ છે અને કરણ ઘરે તમારે ભારે રહેતું હોય ધંધામાં બર કરતા હોય તો ઘોડાની તમે ઘરે લઈ જઈ શકો છો

હનુમાન દાદા છે હવે એ લોકોને એવું કહેવાનું છે કે હનુમાનદાદા પનોતીને પગ નીચે રાખી છે દબાવીને તો મિત્રો હનુમાનદાદા

એને બારોબાર દબાવીને રાખી છે એટલે કે કોઈને જાય ને માટે તો મિત્રો આ રીતે જૂનું મંદિર છે જોઈ લેજો જનમ સ્થળ છે

ગુજરાતનું એક જ મંદિર છે જરાય ક્લિક પેટ નથી ખરેખર જ્યાં જોઈ લો તો વાંચીને એકવાર તમે મારો વિશ્વાસ કરી જરૂર આવજો અને તમે પણ ધન્ય ધન્ય થઈ જશો કારણ કે જ્યાં શનિદેવનું મંદિર

Leave a Comment