શ્રી લક્ષ્મી ચાલીસા” ને સ્પર્શ કરો અને વાંચો આટલું.લક્ષ્મીમાતા 12 કલાકમાં જ વરસાવશે તેમની કૃપા,બદલી શકે છે તમારું જીવન

હિન્દૂ ધર્મમાં માતા લક્ષ્મીને ધનની દેવી કહેવામાં આવે છે. માતા લક્ષ્મી જેના પર મહેરબાન હોઈ એના પર સદૈવ ધનની વર્ષા થતી હોય છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર

માં માતા લક્ષ્મી ને પ્રસન્ન કરવાના કેટલાક ઉપાયો બતાવ્યા છે. માં લક્ષ્મીને પ્રસન્ન કરવા માટે રોજ સવારે અને સાંજે શ્રી લક્ષ્મી ચાલીસા નો પાઠ કરવો જોઈએ.

“શ્રી લક્ષ્મી ચાલીસા” દોહા માતુ લક્ષ્મી કરિ કૃપા કરો હૃદય મેં વાસ ।મનો કામના સિદ્ધ કર પુરવહુ મેરી આસ॥સિંધુ સુતા વિષ્ણુપ્રિયે નત શિર બારંબાર ।

ઋદ્ધિ સિદ્ધિ મંગલપ્રદે નત શિર બારંબાર ॥ટેક॥સિન્ધુ સુતા મૈં સુમિરૌં તોહી । જ્ઞાન બુદ્ધિ વિદ્યા દો મોહિ॥ઈ ઉપકારી । સબ વિધિ પુરબહુ આસ હમારી॥

જૈ જગત જનનિ જગદમ્બા । સબકે તુમહી હો સ્વલમ્બા॥તુમ હી હો ઘટ ઘટ કે વાસી । વિનતી યહી હમારી ખાસી॥જનની જય સિન્ધુ કુમારી । દીનન કી

તુમ હો હિતકારી॥વિનવૌં નિત્ય તુમહિં મહારાની । કૃપા કરૌ જગ જનનિ ભવાની॥કેહિ વિધિ સ્તુતિ કરૌં તિહારી । સુધિ લીજૈ અપરાધ બિસારી॥કૃપા દૃષ્ટિ

ચિતવો મમ ઓરી । જગત જનનિ વિનતી સુન મોરી॥જ્ઞાન બુદ્ધિ જય સુખ કી દાતા । સંકટ હરો હમારી માતા॥ક્ષીર સિંધુ જબ વિષ્ણુ મથાયો । ચૌદહ રત્ન

સિંધુ મેં પાયો॥ચૌદહ રત્ન મેં તુમ સુખરાસી । સેવા કિયો પ્રભુહિં બનિ દાસી॥જબ જબ જન્મ જહાં પ્રભુ લીન્હા । રૂપ બદલ તહં સેવા કીન્હા॥સ્વયં વિષ્ણુ

જબ નર તનુ ધારા । લીન્હેઉ અવધપુરી અવતારા॥તબ તુમ પ્રકટ જનકપુર માહીં । સેવા કિયો હૃદય પુલકાહીં॥અપનાયો તોહિ અન્તર્યામી । વિશ્વ વિદિત

ત્રિભુવન કી સ્વામી તુમ સબ પ્રબલ શક્તિ નહિં આની । કહઁ તક મહિમા કહૌં બખાની॥મન ક્રમ વચન કરૈ સેવકાઈ । મન-ઇચ્છિત વાંછિત ફલ પાઈ॥તજિ

છલ કપટ ઔર ચતુરાઈ । પૂજહિં વિવિધ ભાઁતિ મન લાઈ॥ઔર હાલ મૈં કહૌં બુઝાઈ । જો યહ પાઠ કરે મન લાઈ॥તાકો કોઈ કષ્ટ ન હોઈ । મન ઇચ્છિત ફલ

પાવૈ ફલ સોઈ॥ત્રાહિ-ત્રાહિ જય દુઃખ નિવારિણી । ત્રિવિધ તાપ ભવ બંધન હારિણિ॥જો યહ ચાલીસા પઢેં ઔર પઢાવે । ઇસે ધ્યાન લગાકર સુને સુનાવૈ॥

તાકો કોઈ ન રોગ સતાવૈ । પુત્ર આદિ ધન સમ્પત્તિ પાવૈ પુત્ર હીન ઔર સમ્પત્તિ હીના । અન્ધા બધિર કોઢી અતિ દીના॥વિપ્ર બોલાય કૈ પાઠ કરાવૈ । શંકા

દિલ મેં કભી ન લાવૈ॥પાઠ કરાવૈ દિન ચાલીસા । તા પર કૃપા કરૈં ગૌરીસા॥સુખ સમ્પત્તિ બહુત સી પાવૈ । કમી નહીં કાહૂ કી આવૈ॥બારહ માસ કરૈ જો પૂજા

। તેહિ સમ ધન્ય ઔર નહિં દૂજા॥પ્રતિદિન પાઠ કરૈ મન માહીં । ઉન સમ કોઈ જગ મેં નાહિં॥બહુ વિધિ ક્યા મૈં કરૌં બડાઈ । લેય પરીક્ષા ધ્યાન લગાઈ॥કરિ વિશ્વાસ કરૈં વ્રત નેમા । હોય સિદ્ધ ઉપજૈ ઉર પ્રેમા॥જય જય જય લક્ષ્મી મહારાની । સબ મેં વ્યાપિત જો ગુણ ખાની॥તુમ્હરો તેજ પ્રબલ જગ માહીં । તુમ

સમ કોઉ દયાલ કહૂઁ નાહીં॥મોહિ અનાથ કી સુધિ અબ લીજૈ । સંકટ કાટિ ભક્તિ મોહિ દીજે॥ભૂલ ચૂક કરી ક્ષમા હમારી । દર્શન દીજૈ દશા નિહારી॥બિન દરશન વ્યાકુલ અધિકારી । તુમહિં અક્ષત દુઃખ સહતે ભારી॥નહિં મોહિં જ્ઞાન બુદ્ધિ હૈ તન મેં । સબ જાનત હો અપને મન મેં॥રૂપ ચતુર્ભુજ કરકે ધારણ ।

કષ્ટ મોર અબ કરહુ નિવારણ॥કહિ પ્રકાર મૈં કરૌં બડાઈ । જ્ઞાન બુદ્ધિ મોહિં નહિં અધિકાઈ॥રામદાસ અબ કહૈ પુકારી । કરો દૂર તુમ વિપતિ હમારી॥દોહાત્રાહિ ત્રાહિ દુઃખ હારિણી હરો બેગિ સબ ત્રાસ ।જયતિ જયતિ જય લક્ષ્મી કરો શત્રુન કા નાશ॥રામદાસ ધરિ ધ્યાન નિત વિનય કરત કર જોર ।માતુ લક્ષ્મી દાસ પર કરહુ દયા કી કોર॥

Leave a Comment