મૃત્યુ પર શોક કરવું કે નહીં? શું કહે છે ધાર્મિક ગ્રંથો - Kitu News

ગ્રંથો અને પુરાણોમાં શોક વ્યક્ત કરવા માટે મનાઈ કરવામાં આવેલ છે

તે ગ્રંથોમાંથી એક એક છે શ્રીમદ ભગવત ગીતા ચાલો આપણે આ બાબતે વિસ્તારથી

જાણીએ આજના આ ખાસ વીડિયોમાં આપ સર્વે નો ધાર્મિક વર્ડમાં હાર્દિક સ્વાગત છે

મિત્રો જ્યારે તમે કોઈ સ્વજનને ગુમાવો છો તો તમારો તેના પર શોખ વ્યક્ત કરવો એ સામાન્ય રીતે માની શકાય છે

પરંતુ તમે ક્યારેય એ વિચાર્યું છે કે તમારા દ્વારા આ વ્યક્ત કરવામાં આવેલ છો તમારા પ્રિયજનના હિતમાં નહીં પણ તેનાથી

વિપરીત તેમના મૃત્યુ બાદ આગળના માર્ગમાં બાધા નાખી શકે છે આનાથી સંબંધિત એક તથ્યનો વર્ણન શ્રીમદ ભગવત ગીતામાં

કરવામાં આવેલ છે શ્રીમદ ભગવત ગીતામાં કરવામાં આવેલ વર્ણન અનુસાર જીઓ ખરેખર જ્ઞાની હોય છે તેઓ ન તો તેમનો

શોખ કરે છે કે જેઓ મૃત્યુ પામ્યા છે તેમનો શોખ કરે છે કે જેઓ હજુ મૃત્યુ પામ્યા નથી કેમકે તેઓ જાણતા હોય છે કે જે મૃત્યુ

પામ્યા છે તે ફરીથી જન્મ લેશે અને જે હાલ જીવિત છે એક ને એક દિવસ અવશ્ય મૃત્યુ પામશે કહેવામાં આવેલ છે કે મૃત્યુ પામનાર

ફરીથી જન્મ લે છે કેમકે મૃત્યુ બાદ ફક્ત શરીરનો નાશ થાય છે પરંતુ શરીરની અંદર રહેલ જે આત્મા છે તે ક્યારેય નથી મળતી

શ્રીકૃષ્ણ કહે છે હે પાર્થ આ સંસારમાં ફક્ત બે જ વસ્તુ છે એક શરીર અને બીજો તેમાં રહેનાર શરીર જે શરીરમાં રહેવાવાળા

આત્મા રૂપી શરીરને જેમ જ છે તે ક્યારેય મૃત્યુ પામતો નથી અને જે શરીર છે તે સદા તમારી સાથે રહે છે જે પ્રકારે આત્મા એક

શરીરનો ત્યાગ કરે છે અને બીજો શરીર ધારણ કરે છે અને એવી રીતે પણ સમજી શકાય કે જેવી રીતે મનુષ્ય જૂના કપડાનો ત્યાગ

કરીને નવા કપડાં ધારણ કરી લે છે તેવી જ રીતે આત્મા પણ એક શરીરનો ત્યાગ કરીને બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરી લે છે એ કહ્યું ખોટું નહીં હોય કે જે શરીરના અસલી મહત્વની સમજી લે છે ાની આવા શરીરની મૃત્યુનો શોખ નથી કરતો. નગર શ્રી કૃષ્ણ કહે

છે પાર્થ તું બસ એ જાણી લે કે મૃત્યુ એક દરવાજો છે જેની અંદર જતા આત્મા જૂનો શરીર છોડી દે છે વાસ્તવમાં મૃત્યુ અને જન્મ એવા દરવાજા છે જે બિલકુલ એકબીજાની સામસામે છે અને જ્યારે પ્રાણી મૃત્યુના દરવાજા સુધી પહોંચે છે ત્યારે તે શરીરનો મૃત્યુ

થઈ જાય છે પછી આત્માનો પ્રકાશ તે શરીરનો ત્યાગ કરીને આગળ નીકળી જાય છે અને ત્યારબાદ તે પ્રકાશ જન્મના નવા દરવાજા પર પ્રવેશ કરે છે આત્માને ફરીથી એક નવો શરીર પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યાંથી તેના નવા જન્મની નવી યાત્રા શરૂ થઈ જાય

છે આગળ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે એ પાર્થ આત્મા નિત્ય છે એટલા માટે તે નથી મળતી પરંતુ શરીરના છે એટલા માટે એક આત્માના

કેટલાય શરીર બદલે છે એટલા માટે તે હર નવા જન્મમાં નવા નવા શરીર ધારણ કરતા રહે છે દરેક જન્મમાં આત્મા નવા નવા

શરીર તો બદલે જ છે પરંતુ સાથે જ હર એક જન્મમાં જો શરીર મળે છે તે શરીર પણ તે એક જ જન્મમાં અનેક વખત બદલે છે

અહીં કહેવાનો અર્થ એવો છે કે મનુષ્ય જન્મ સમયે જે શરીર મળે છે તે શિશુનો જન્મ કાળના પ્રભાવથી એક બાળકનો શરીર બની

જાય છે પછી તે કિશોર અવસ્થામાં આવે છે પછી એક જુવાનનો શરીર બને છે પછી આ તેડ ઉંમરનો અને પછી વૃતનો શરીર લઈને અંતમાં જઈને આ શરીર સુકા પાંદડાની જેમ જીવના વૃક્ષથી તૂટીને પડી જાય છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *