નવરાત્રિમાં ભારે વરસાદની આગાહી, મોટું વાવાઝોડું, heavy rain, રમણિકભાઈ વામજા, અંબાલાલ પટેલ, - Kitu News

નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે કે નવરાત્રી ની અંદર ત્રણ થી ચાર સીધો વરસાદ મિત્રો આપકી શકે છે પણ

સૌરાષ્ટ્રની અંદર ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે સાથે ચંદ્ર અને સૂર્યની ફરતે જે ચક્ર જોવાના હતા ગઈકાલે

રાત્રે આકાશમાં જે દેખાણા હતા તેને લઈને પણ મોટું નિવેદન આપ્યું છે સાથે સાથે નક્ષત્ર પણ મિત્રો બેસી રહ્યો

છે સાથે સાથે પણ મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે કે 18 થી 22 ઓક્ટોબરના રોજ મિત્રો ભયંકર વાવાઝોડું

ખાઈ શકે છે કેટલા દિવસ સુધીની આગાહી આપેલી છે નવરાત્રિમાં કયા કયા જિલ્લામાં વરસાદ પડી શકે છે

માથા સમાચાર ફરી એક વખત મળી રહ્યા છે નવરાત્રી દરમિયાન 27 તારીખે બીજા નોટે હાસ્ય નક્ષત્ર બેસી

રહ્યો છે જેને લઈને બપોર બાદ વરસાદ વરસી શકે છે આ દરમિયાન ત્રણથી ચાર ઇંચ જેટલો વરસાદ પડશે

તેવી આગાહી પ્રખ્યાત આગાહી રમણીકભાઈ વામજા દ્વારા મિત્રો કરવામાં આવી છે તેમને ગઈકાલે સૂર્ય ફરતે

થયેલા ગોળાકાર ચક્રને લઈને પણ કોઈપણ દેશમાં પ્રચંડ વાવાઝોડું આવશે તેવી પણ આગાહી તેમના દ્વારા

કરવામાં આવી છે આમ નવરાત્રીમાં વરસાદના વિજ્ઞાની મિત્રો શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે મિત્રો વરસાદની આગાહી જ્યોતિષ શાસ્ત્ર બદલી વાક્યો તેમજ ખગોળ વિજ્ઞાન અને આધારિત કરવામાં આવતી હોય છે

ખગોળ વિજ્ઞાન પર છેલ્લા 32 વર્ષથી આગાહી કરનાર રમણીકભાઈ વામજાએ આગાહી કરી છે કે નવરાત્રીમાં વરસાદનું વિજ્ઞાન આવશે બપોર બાદ એટલે કે આદર નો વરસાદ મિત્રો જોવા મળી શકે એટલે કે મંડા નો

વરસાદ પણ એને કહેવામાં આવે છે સવારની અંદર ક્યાંક ક્યાંક મિત્રો વાદળછાય વાતાવરણ દેખાય અને આ જ પેજ મિત્રો બપોરે મંડાણ સ્વરૂપે વરસાદ વરસે છે અંદાજિત જોવા જઈએ તો ત્રણથી ચાર ઇંચ જેટલો

વરસાદ સૌરાષ્ટ્રની અંદર થઈ શકે છે એના દરિયામાં પણ ખૂબ મોટા ફેરફારો જોવા મળશે ચંદ્ર સૂર્ય ફરતે ચક્ર બને તે અલગ ઘટના છે પણ પ્રચંડ વાવાઝોડાની શક્યતા પણ રમણીકભાઈ વામજા દ્વારા મિત્રો વ્યક્ત કરવામાં

આવી છે તેમણે જણાવ્યું છે કે વર્ષા ની વિદાયને કારણે નવરાત્રીમાં અમુક રાજ્યોની અંદર અમુક વિસ્તારોની અંદર મિત્રો જોવા જઈએ તો ગુજરાતમાં પણ વરસાદી માહોલ છવાયેલો રહેશે અંબાલાલ પટેલ ની આગાહી

પ્રમાણે કરોળિયા ઘરમાં ઝાડા બાંધવા લાગે એટલે ધીરે ધીરે વરસાદની વિદાય થાય તેવું માની લેવાનું તો મિત્રો તમે જોઈ રહ્યા છે તમારા ઘરમાં પણ કરોળિયા આવે મિત્રો ઝાડા તમને પણ આડાઅ થાય છે તો એનો મતલબ એવો થાય કે હવે ચોમાસું ધીમે ધીમે વિદાય લઇ રહ્યું

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *