પુરુષો સાડી પહેરી રમે છે ગરબા ૨૦૦ વર્ષ જૂની પરંપરા - Kitu News

દર્શક મિત્રો જો તમે માં અંબાના સાચા ભક્ત હોય તો વીડિયોને લાઈક શેર કરી કોમેન્ટમાં જય અંબે લખી દેજો દર્શક મિત્રો

હાલમાં નોરતા ચાલી રહ્યા છે સમાજ અલગ જ રીતે નવરાત્રિમાં મા અંબાની આરાધના કરે છે માતાજીના ગરબા રમે છે એવું

કહેવાય છે કે સમુદાયના પુરુષોને ramva માટે મંદિર અને પુરુષો સાડી અને વસ્ત્રો પહેરીને ગરબા રમે છે કે આ ગરબા ઉત્સવમાં

મોટી સંખ્યામાં લોકો ભાગ લે છે દર્શક મિત્રો જો તમે માં અંબાના સાચા ભક્ત હોય તો વીડિયોને લાઈક શેર કરી કોમેન્ટમાં જય

અંબે લખી દેજો દર્શક મિત્રો હાલમાં નોરતા ચાલી રહ્યા છે સમાજ અલગ જ રીતે નવરાત્રિમાં મા અંબાની આરાધના કરે છે

માતાજીના ગરબા રમે છે એવું કહેવાય છે કે સમુદાયના પુરુષોને ramva માટે મંદિર અને પુરુષો સાડી અને વસ્ત્રો પહેરીને ગરબા

રમે છે કે આ ગરબા ઉત્સવમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ભાગ લે છે દર્શક મિત્રો જો તમે માં અંબાના સાચા ભક્ત હોય તો વીડિયોને

લાઈક શેર કરી કોમેન્ટમાં જય અંબે લખી દેજો દર્શક મિત્રો હાલમાં નોરતા ચાલી રહ્યા છે સમાજ અલગ જ રીતે નવરાત્રિમાં મા

અંબાની આરાધના કરે છે માતાજીના ગરબા રમે છે એવું કહેવાય છે કે સમુદાયના પુરુષોને ramva માટે મંદિર અને પુરુષો સાડી અને વસ્ત્રો પહેરીને ગરબા રમે છે કે આ ગરબા ઉત્સવમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ભાગ લે છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *