રાજકોટ માં માથા ઉપર સળગતી ઈંઢોણી મૂકી રમ્યા ગરબા - Kitu News

દર્શક મિત્રો જો તમે અંબેમાના સાચા ભક્ત હોય તો વીડિયોને લાઈક શેર કરી કોમેન્ટમાં જય અંબે લખી દેજો માતાજીના નવલા

નોરતા શરૂ થઈ ગયા છે જોવા મળી રહ્યા છે પણ આજના પાર્ટી પ્લોટ માં પૈસા આપીને રમવામાં આવતા ગરબામાં એટલી મજા

નથી જેટલી એક સમય ગુજરાતની ગરબા રમવામાં સૌને મોજ આવતી હતી એક ખુબ સરસ વિડીયો ઉપર વાયરલ થઈ રહ્યો છે

તમે જોઈ શકો છો કે પ્રાચીન ગરબાની જેમ રાજકોટ દર્શક મિત્રો જો તમે અંબેમાના સાચા ભક્ત હોય તો વીડિયોને લાઈક શેર

કરી કોમેન્ટમાં જય અંબે લખી દેજો માતાજીના નવલા નોરતા શરૂ થઈ ગયા છે જોવા મળી રહ્યા છે પણ આજના પાર્ટી પ્લોટ માં

પૈસા આપીને રમવામાં આવતા ગરબામાં એટલી મજા નથી જેટલી એક સમય ગુજરાતની ગરબા રમવામાં સૌને મોજ આવતી હતી એક ખુબ સરસ વિડીયો ઉપર વાયરલ થઈ રહ્યો છે તમે જોઈ શકો છો કે પ્રાચીન ગરબાની જેમ રાજકોટ

પૈસા આપીને રમવામાં આવતા ગરબામાં એટલી મજા નથી જેટલી એક સમય ગુજરાતની ગરબા રમવામાં સૌને મોજ આવતી હતી એક ખુબ સરસ વિડીયો ઉપર વાયરલ થઈ રહ્યો છે તમે જોઈ શકો છો કે પ્રાચીન ગરબાની જેમ રાજકોટ

 

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *