નમસ્કાર મિત્રો શનિદેવ વિશે આપણે જાણીશું મિત્રો એવું કહેવામાં આવે છે

કે જેને શનિદેવ જો તમારા પર સાડા સાથે કે અઢી વર્ષની પનોતી દયા ચાલતી હોય

ત્યારે તમારે ખૂબ જ તકલીફ પડે છે અને તમને રાજા માંથી રંગ બનાવી દે છે

તમારા પર દુઃખોની આપત આવી પડે છે તમને દેવાદાર બનાવી દે છે

તમારું શરીર રોગોથી ભરાઈ જાય છે ઘરમાં નો ઢગલો થઈ જાય છે

પણ આ બધી વાતો મોટાભાગે કોના મનમાં ફસાવી દીધેલી છે જ્યારે

તમારા પર દિવસની કે સાડા સાત વર્ષની પનોતી ચાલતી હોય ત્યારે એવું

ના બને કે તમારે દુઃખોના ડગ આવી જ પડશે પરંતુ જો તમે સાડા સાતે કે

અઢી વર્ષની પનોતી વખતે તમે ધ્યાન ન રાખો અને કોલ કરો તો જ તમારા

પર આવું બની શકે છે જો શનિદેવ કૃતિ થાય રાજા ને રંગ બનાવવાનો

વાર પણ લાગતી રંગ અને રાજા બનાવતો પણ વાત છે

આ વિધાન શનિદેવ વિશે જે છે એ સાચું છે પરંતુ મોટાભાગે છે

શનિદેવને સરદારના છે એવું લોકોના મનમાં ફસાવી ગયેલ છે

વાસ્તવમાં એ કર્મનું ફળ જ આપે છે એટલે કે તમે જેવા કર્મ કરશો એવું જ તમને પણ જો તમારે તૈયાર ચાલતી હોય ગરીબને દુઃખી

મારશો કોઈ તમારા હેરાન કરશો એને કોઈનું મહેનતાણું નહીં આપો એ ચોરી જુગાર સ્ત્રીનું અપમાન કરશો ગરીબને લાચાર કરશો

તો તમારે રાજા માંથી રંગ બનતો વાર નહીં લાગે અને શનિદેવ જો તમારા ઘરમાં સારા નથી કરતા તો તમારે પણ એના ભોગવવા

તૈયાર રહે વું. માટે જો શનિદેવની બચવા માગતા હોવ તો તમારે પનોતી હોય કે ન હોય આ બાબતનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે તો

તો એ દરમિયાન જ શાંતિથી રાખવી હવે તમે કેવી રીતે જલ્દી ફાડીને આપી દેવામાં ના જ દેવતા છે એ કર્મનો પર કોઈને પણ

આપો એમના માટે ક્યારે આપવું કે તમે ક્યારે આપી શકે છે જો તમે શનિ મહારાજને ખુશ કરશો કર્મ સારુ કરશો તો તમે

રંગમાંથી રાજા બની જશો તેમ નહીં આમ છે ના હોય જો આટલો આ માટે શું કરવું જોઈએ દર શનિવારે હનુમાનજીના મંદિરે

જઈને એમને સિંદુર અર્ પણ કરું તથા ત્યાં હનુમાન ચાલીસા નો પાઠ કરવો જોઈએ હનુમાનજીની ભક્તિ કરવાથી થાય છે દૂધ

ચડાવશો પસંદ િવારે નાના નીચે જઈ શનિ મહારાજની પ્રાર્થના કરી ત્યાં જળ ચડાવી અને તેલનો દીવો કરશો તો પણ શનિ

મહારાજ પ્રસન્ન થશે મંગળવારે માનજીના મંદિરમાં જઈને એમને કોણ અને ચણા આકાર પણ કરશો તથા હનુમાન ચાલીસા નો પાઠ કરશો તો પણ શનિવાર જ હશે અને જળ ચડાવશો તો પણ શનિ મહારાજ પસંદ થશે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *