શરદી અને ઉધરસ તાત્કાલિક બંધ કરવાના ત્રણ જબરદસ્ત દેશી ઉપચાર - Kitu News

કેમકે રાત્રે ઠંડી પડે અને દિવસે તડકો તીખો તડકો જોરદાર પડે છે અને એને લીધે શરીરમાં સમસ્યા થાય એમાં જે મુખ્ય સમસ્યા

એ થાય શરદી અને ઉધરસની નાકમાંથી પાણી પડવાની વાયરલ જેવી સમસ્યા થાય વાયરલ ઇન્ફેક્શન જેવી કેમ કે જ્યારે બે ઋતુ

ભેગી થતી હોય ને ત્યારે આવું બધું થતું હોય શરદી અને ઉધરસ હવે મિત્રો શરદી અને ઉધરસ માટે બે લવિંગનો પ્રયોગ આજે

તમને બતાવું છું મિત્રો આજે છે બે લવિંગ છે મારા હાથમાં અને લવિંગનો એક એવો પ્રયોગ તમને આજે બતાવું છું કે નાકમાંથી

પાણી પડતું હોય શરદી હોય તો એ પણ માટે બીજું એક ખાંસી એટલે કે ઉધરસ ઉધરસ આવતી હોય ઉધરસ કપ વાળી હોય તો

બી ભલે અને ઉધરસ સૂકી હોય તો પણ મિત્રો બે લવિંગનો અલગ અલગ રીતે પ્રયોગ બતાવું છું તમને જે ફાવે એ પ્રયોગ કરી શકો

છો પણ આ લવિંગનો જે પ્રયોગ છે એ ખાંસી શરદી અને ઉધરસમાં જબરજસ્ત પરિણામ આપે છે મિત્રો જ્યારે તમને શરદી થાય

કે ઉધરસ થાય ત્યારે તમારે દવા અને લેવી પડે ટીકડી ન લેવી પડે કે કોઈ જાતની સીરપ ન લેવી પડે એવો દેશી પ્રયોગ છે જ્યારે

પણ આવી સમસ્યા ઊભી થાય ત્યારે બે લવિંગ કેવા લેવાના છે કે આવા જુઓ ભરાવદાર લવિંગની ઉપર જે ગોળ ગોળ હોય છે

હનુમાનજી મહારાજ ની ગદા જેવું આકારનો લવિંગ હોય એવું લવિંગ લેવાનું છે ઉપરનો જે ગોળાકાર છે ને એ જ મુખ્ય તત્વ છે

આમાં નીચેની માત્ર હોય એવું નહીં પણ આખું બે લવિંગ લેવાના છે હવે આ બે લવિંગ છે શેકી લેવાના છે બાળવાના નથી અને

શરદી ઉધરસ હોય અથવા ખાસી આવતી હોય અને એમાંય ખાસ રાત્રે ખાંસી વધારે આવતી હોય તો એની માટે લવિંગ છે તમે બે

લવિંગને મોમાં મૂકી દેવાનું આ પ્રયોગ દિવસે પણ કરી શકાય છે અને રાત્રે પણ કરી શકાય છે રાત્રે જે લોકોને ઊંઘવા ન દે એવી

ખાસી આવતી હોય એવી ઉધરસ આવતી હોય તો આ બે લવિંગ શેકી અને મોમાં રાખી અને સુઈ જાવ મિત્રો રાત્રે ઉધરસ નહીં આવે આ કરેલો પ્રયોગ છે અને શેકીને આ પ્રયોગ છે કે ઉધરસ મટાડે હવે જે બીજો પ્રયોગ છે લવિંગનો એસે દૂધ સાથેનો તો એની

માટે આવા બે મોટા લિંગ લઈ લો પાવડર જેવું કરી લો. સુરણ જેવું કરી લો અને આ જે ચૂરણ છે એને એક કપ કે તમને જેટલું ફાવે એટલું દૂધ લેવાનું છે દૂધની અંદર બે લવિંગનો ભૂકો છે એકદમ ભૂકો કરી દૂધમાં નાખીને દૂધને ગરમ કરવા માટે મૂકો દૂધ બરાબર

ગરમ થઈ જાય ઉકળવા લાગે એટલે દૂધને ઉતારીને દૂધ પી લેવાનું દિવસમાં બે વખત પીવાનું સવાર અને સાંજ રાત્રે સૂતી વખતે આ દૂધ પીવાનું આનાથી ઉધરસમાં ફાયદો થાય શરદીમાં ખાસ ફાયદો થાય નાકમાંથી પાણી પડતું હોય ગળામાં બળતરા હોય

નાકમાં બળતરા હોય ગળામાંથી કફ નીકળ્યા રાખતો હોય અથવા એમ કહેવાય બનતો હોય વધારે ઉત્પન્ન થતો હોય ગળામાં અને નાકમાં તો એની માટે આ લવિંગ અને દૂધનો પ્રયોગ પણ અક્ષર છે અને ત્રીજો પ્રયોગ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *