શ્રાવણ મહિનામાં પ્રગટ થયા સાક્ષાત મહાદેવ !! બધા લોકો અવશ્ય દર્શન કરો | હર હર મહાદેવ, જય ભોલેનાથ - Kitu News

શ્રાવણ મહિનાના દરેક સોમવારે અને ખાસ કરીને સમગ્ર શ્રાવણ મહિના દરમિયાન તેના ભાવિક ભક્તો મહાદેવના ભાવિક દર્શન કરવા માટે ઉમતી પડતા હોય છે સાક્ષાત મહાદેવ પ્રગટ થયા છે જે હા મિત્રો આપણે વાત કરવાના છીએ હરિદ્વારની કે હરિદ્વારમાં

જે ગંગા નદી નીકળી રહી છે તેમાંથી નાક દેવતાના સ્વરૂપમાં સાક્ષાત મહાદેવ પ્રગટ થયા હતા. તમે જોઈ શકો છો વીડિયોની અંદર કે નાગદેવતા ગંગા નદીમાંથી નીકળીને તે સીધા મંદિરમાં જાય છે અને મંદિરમાં તેની પૂજા અર્ચના પણ કરવામાં આવે છે

શ્રાવણ મહિનાના દરેક સોમવારે અને ખાસ કરીને સમગ્ર શ્રાવણ મહિના દરમિયાન તેના ભાવિક ભક્તો મહાદેવના ભાવિક દર્શન કરવા માટે ઉમતી પડતા હોય છે સાક્ષાત મહાદેવ પ્રગટ થયા છે જે હા મિત્રો આપણે વાત કરવાના છીએ હરિદ્વારની કે હરિદ્વારમાં

જે ગંગા નદી નીકળી રહી છે તેમાંથી નાક દેવતાના સ્વરૂપમાં સાક્ષાત મહાદેવ પ્રગટ થયા હતા. તમે જોઈ શકો છો વીડિયોની અંદર કે નાગદેવતા ગંગા નદીમાંથી નીકળીને તે સીધા મંદિરમાં જાય છે અને મંદિરમાં તેની પૂજા અર્ચના પણ કરવામાં આવે

છેશ્રાવણ મહિનાના દરેક સોમવારે અને ખાસ કરીને સમગ્ર શ્રાવણ મહિના દરમિયાન તેના ભાવિક ભક્તો મહાદેવના ભાવિક દર્શન કરવા માટે ઉમતી પડતા હોય છે સાક્ષાત મહાદેવ પ્રગટ થયા છે જે હા મિત્રો આપણે વાત કરવાના છીએ હરિદ્વારની કે

હરિદ્વારમાં જે ગંગા નદી નીકળી રહી છે તેમાંથી નાક દેવતાના સ્વરૂપમાં સાક્ષાત મહાદેવ પ્રગટ થયા હતા. તમે જોઈ શકો છો વીડિયોની અંદર કે નાગદેવતા ગંગા નદીમાંથી નીકળીને તે સીધા મંદિરમાં જાય છે અને મંદિરમાં તેની પૂજા અર્ચના પણ કરવામાં આવે છે

https://www.youtube.com/watch?v=dEDpCEm3Z38

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *