130 ફુટ ઊંડા દરિયા માં આજે પણ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ની દ્વારકા નગરી - Kitu News

જો તમે ભગવાન કૃષ્ણને સાચા દિલથી માનતા હોવ તો વીડિયોને લાઈક શેર કરી કોમેન્ટમાં જય શ્રી કૃષ્ણ લખી દેજો

અને આ પ્રકારના ધાર્મિક વિડિયો જોવા માટે અત્યારે જ મંદિર દર્શન

ચેનલને કરી લેજો અને પૌરાણિક મંદિર આવેલું છે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના

આશીર્વાદ લે છે દર્શક મિત્રો ઇતિહાસના પાના પર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની સોનાની નગરી ની વાતો ઘણી પ્રાચીન છે

ભારતમાં લખેલું છે કે ભગવાન કૃષ્ણની જીવન લીલા પૂર્ણા થયા બાદ

આ સોનાની નગરી અરબ સાગરમાં ડૂબી ગઈ હતી પણ આ વાત સાચી છે

કે 10000 વર્ષ પહેલાં ભગવાન કૃષ્ણ ની સોનાની નગરી અરબ સાગરમાં સમાઈ ગઈ હતી

વર્ષ 1985 કરવામાં આવ્યું સાગર 10,000 વર્ષ પહેલાં ભગવાન કૃષ્ણની

દ્વારકા નગરી હતી મોટા મોટા સ્તંભ જોવા મળ્યા હતા જો તમે ભગવાન

કૃષ્ણને સાચા દિલથી માનતા હોવ તો વીડિયોને લાઈક શેર કરી કોમેન્ટમાં

જય શ્રી કૃષ્ણ લખી દેજો અને આ પ્રકારના ધાર્મિક વિડિયો જોવા માટે અત્યારે

જ મંદિર દર્શન ચેનલને કરી લેજો અને પૌરાણિક મંદિર આવેલું છે ભગવાન

શ્રીકૃષ્ણના આશીર્વાદ લે છે દર્શક મિત્રો ઇતિહાસના પાના પર ભગવાન

શ્રીકૃષ્ણની સોનાની નગરી ની વાતો ઘણી પ્રાચીન છે ભારતમાં લખેલું છે

કે ભગવાન કૃષ્ણની જીવન લીલા પૂર્ણા થયા બાદ આ સોનાની નગરી અરબ

સાગરમાં ડૂબી ગઈ હતી પણ આ વાત સાચી છે કે 10000 વર્ષ પહેલાં ભગવાન

કૃષ્ણ ની સોનાની નગરી અરબ સાગરમાં સમાઈ ગઈ હતી વર્ષ 1985 કરવામાં

આવ્યું સાગર 10,000 વર્ષ પહેલાં ભગવાન કૃષ્ણની દ્વારકા નગરી હતી મોટા મોટા સ્તંભ જોવા મળ્યા હતા

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *