મોઢેરાનાં સૂર્યમંદિરનો ઈતિહાસ| - Kitu News

આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે આ વીડિયોમાં વાત કરીશું સોલંકી કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે અને કયા જિલ્લામાં છે વગેરે

વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું આ વીડિયોમાં જરૂરથી જુઓ આ વિડીયો જો સારો લાગે તો લાઈક કરજો શેર કરજો અને આવવા

જ મહત્વપૂર્ણ વિડિયો જોવા માટે આ ચેનલ જરૂરથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરજો મોઢેરાનું ઐતિહાસિક નદીના કિનારે આવેલું છે 1026 માં

સોલંકી રજા ભીમદેવ પ્રથમના સમયમાં બનાવવામાં આવ્યો હતો આ મંદિરને સૂર્યમંદિર કહેવામાં આવે છે પરંતુ પહેલાના સમયમાં

આ મંદિર સ્થાનિક લોકોમાં જાણીતું હતું તેમના પુસ્તક રાસ માળામાં કરેલો છે મોઢેરાનું સૂર્યમંદિર એ ઈરાની શૈલીમાં બનેલું છે તે

મુજબનું સ્થાપત્ય છે અને તે મુજબની છે આ સૂર્ય મંદિરના ત્રણ ભાગ છે બીજા ભાગમાં સભા મંડપ છે જ્યાં સોલંકી કાળમાં

સભાઓ થતી હતી ત્યારબાદ મંદિરનું ઘર ગ્રુપ એ ત્રીજા ભાગમાં આવેલું છે આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે આ વીડિયોમાં વાત

કરીશું સોલંકી કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે અને કયા જિલ્લામાં છે વગેરે વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું આ વીડિયોમાં જરૂરથી જુઓ આ વિડીયો જો સારો લાગે તો લાઈક કરજો શેર કરજો અને આવવા જ મહત્વપૂર્ણ વિડિયો જોવા માટે આ ચેનલ જરૂરથી

સબ્સ્ક્રાઇબ કરજો મોઢેરાનું ઐતિહાસિક નદીના કિનારે આવેલું છે 1026 માં સોલંકી રજા ભીમદેવ પ્રથમના સમયમાં બનાવવામાં આવ્યો હતો આ મંદિરને સૂર્યમંદિર કહેવામાં આવે છે પરંતુ પહેલાના સમયમાં આ મંદિર સ્થાનિક લોકોમાં જાણીતું હતું તેમના

પુસ્તક રાસ માળામાં કરેલો છે મોઢેરાનું સૂર્યમંદિર એ ઈરાની શૈલીમાં બનેલું છે તે મુજબનું સ્થાપત્ય છે અને તે મુજબની છે આ સૂર્ય મંદિરના ત્રણ ભાગ છે બીજા ભાગમાં સભા મંડપ છે જ્યાં સોલંકી કાળમાં સભાઓ થતી હતી ત્યારબાદ મંદિરનું ઘર ગ્રુપ એ ત્રીજા ભાગમાં આવેલું છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *