વાવાઝોડું ત્રાટક્યુ - Kitu News

આગામી ચાર દિવસ સુધી ગુજરાતમાં ભારે વરસાદના સંજોગો રહેશે

13 14 15 16 અને 17 તારીખ સુધી ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની સંભાવના રહેલી છે

તો સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીએ કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે

પણ વરસાદ વરસી શકે છે સૌરાષ્ટ્ર મધ્ય ગુજરાત ઉત્તર ગુજરાત

અને દક્ષિણ ગુજરાત માટે સંપૂર્ણ અપડેટ લાઈવ મેળવીએ અત્યારના

સમયની આપણે અપડેટ જોઈએ તો અત્યારે નવ વાગ્યે આજુબાજુના

સમયગાળામાં માંડવી ગાંધીધામ રાપર ખાવડા લખપત નલિયા કચ્છના

આ વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના રહેલી છે દ્વારકા સલાયા જામનગર

મોરબી સુરેન્દ્રનગર ચોટીલા બોટાદ ભાવનગર જસદણ રાજકોટ ગોંડલ

ભાણવડ પોરબંદર તેમજ જુનાગઢ અમરેલી ગીર સોમનાથનું વેરાવળ

ઉના મહુવા અલંગ જેસર બગદાણા પંથક તેમજ સૌથી વધારે જે વરસાદની સંભાવનાઓ છે

તે વિસાવદર ધારી તુલસીશ્યામ કોડીનાર આજુબાજુના વિસ્તારમાં છે માંગરોળ કેશોદ આજુબાજુના વિસ્તારમાં અત્યારે વરસાદી

માહોલ જોવા મળી શકે છે તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં વાત કરીએ તો વડોદરા ભરૂચ સુરત તાપી વલસાડ નવસારી ડાંગમાં વરસાદની

સંભાવના છે હવે જોઈએ આપણે સૌરાષ્ટ્રના જે વિસ્તારો છે તેમાં બપોર પછીના સમયે કેવો વરસાદ જોવા મળશે તો પોરબંદર

ભાણવડ રાજકોટ ચોટીલા બોટાદ જસદણ ગોંડલ જુનાગઢ અમરેલી તેમજ ગીર સોમનાથ આજુબાજુના વિસ્તારમાં વેરાવળ છે

ઉનાસે મહુવા છે આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના રહેલી છે તો સુરેન્દ્રનગર ધોળકા નડિયાદ અમદાવાદ ગાંધીનગર

હિંમતનગર મહેસાણા તેમજ રાધનપુર પાલનપુર ખેડબ્રહ્મા આબુરોડ થરાદ આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ રાપર આજુબાજુના જે

વિસ્તારો છે તેમાં ભારે વરસાદની સંભાવના રહેલી છે તો વડોદરા તેમજ છોટાઉદેપુર ગોધરા, દાહોદ મહીસાગર આજુબાજુના

પંથકમાં પણ ભારે વરસાદ જોવા મળશે આવતીકાલે 14 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો કચ્છ જિલ્લામાં પણ નલિયા ખાવડા

ગાંધીધામ ભૂજ રાપર સહિત મોટાભાગના વિસ્તારમાં વરસાદ જોવા મળશે તો સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો જોઈએ તો જેમાં સૌથી વધારે

જે વરસાદની શક્યતાઓ છે દ્વારકા સલાયા જામનગર મોરબી સુરેન્દ્રનગર ચોટીલા રાજકોટ બોટાદ જસદણ ગોંડલ ભાવનગર

ભાણવડ પોરબંદર તેમજ વેરાવળ જુનાગઢ અમરેલી ઉના મહુવા રાજુલા ધારી વિસાવદર સાવરકુંડલા અલંગ જેસર બગદાણા

પંથક આ બધા વિસ્તારોમાં ખાસ કરીને જૂનાગઢ ગીર સોમનાથમાં ભારે વરસાદની સંભાવના રહેલી છે હવે આવતીકાલે સાંજના

સમયની અપડેટ જોઈએ તો કચ્છ જિલ્લામાં નલિયા માંડવી લખપત ભુજ અને રાપર સુધી સમગ્ર કચ્છમાં વરસાદી માહોલ જોવા

મળશે તો સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં નજર કરીએ તો સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો છે જેમાં દેવભૂમિ દ્વારકા જામનગર મોરબી સુરેન્દ્રનગર બોટાદ ભાવનગર રાજકોટ અમરેલી જૂનાગઢ ગીર સોમનાથ પોરબંદર ભાવનગર સહિત મોટાભાગના વિસ્તારમાં વરસાદ જોવા

મળશે તો ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરીએ તો ઉત્તર ગુજરાતમાં મહેસાણા હોય સાબરકાંઠા હોય બનાસકાંઠા હોય તેમ જ પાટણ હોય મહેસાણા હોય સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારો અમદાવાદ ગાંધીનગર ખેડા આણંદ મહીસાગર દાહોદ ગોધરા પંથક તેમજ

દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત વલસાડ નવસારી ડાંગ તાપી આ બધા વિસ્તારમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે 15 તારીખમાં વહેલી સવારની અપડેટ જોઈએ તો કચ્છ જિલ્લામાં ખાવડા ગાંધીધામ રાપર સહિત મોટાભાગના વિસ્તારમાં વરસાદ જોવા મળશે તો

સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે દ્વારકા જામનગર તેમજ મોરબી સુરેન્દ્રનગર બોટાદ ભાવનગર રાજકોટ જુનાગઢ અમરેલી ગીર સોમનાથ પોરબંદર તમામ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના આપ જોઈ શકો છો તો દક્ષિણ

ગુજરાતમાં પણ સુરત વલસાડ નવસારી ડાંસ આપી આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળશે તો ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદની શક્યતા રહેલી છે 15 તારીખમાં રાત્રે આઠ વાગ્યા આજુબાજુના સમય ગાળામાં વિરમગામ હોય તેમ જ અમદાવાદ

ધોળકા નડિયાદ સુરેન્દ્રનગર મહેસાણા હિંમતનગર મહીસાગર ગોધરા ખેડા આણંદ સહિત મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના રહેલી છે અંદર તારીખે રાત્રે તેમજ 16 તારીખે વહેલી સવારે મહેસાણા ગાંધીનગર અમદાવાદ ખેડા આણંદ વડોદરા તેમજ સુરેન્દ્રનગર બોટાદ ભાવનગર સુરત તેમજ વલસાડ નવસારી ડાંગ

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *