શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્રપાઠનો અર્થ | - Kitu News

શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામ શ્રી કૃષ્ણ શાસ્ત્ર નામનો પાઠ ક નમસ્કાર હો હજાર નામ વાળા અને હજાર કરનાર પુરુષની નમસ્કાર હો ના

ભીમા કમળ એવા ભગવાન વિષ્ણુને નમસ્કાર હો જન્માષ્ટમી વિષ્ણુ ભગવાનની નમસ્કાર હો જે વાસુદેવ નિવાસ નથી ત્રણેય

લોકવાર્તા અને જે સર્વે પ્રાણી પદાર્થોના નિવાસસ્થાન છે શ્રી હરિ નું ભજન પૂજન થાય છે તે સમગ્ર ફળ ખૂબ દુષ્ટોમાં નાશ કરનાર શ્રી વિષ્ણુ ભગવાનની સ્તુતિ શ્રદ્ધાપૂર્વક કરવાથી મળી છે જે મનુષ્ય શ્રી હરિના મંદિરમાં ત્રણ વાર પ્રભાત મધ્યાહન અને બે વાર કે

એક વાર પણ આ વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરે છે તેના સર્વ પાપ કર્મો નાશ પામે છે જે મનુષ્ય આ સ્ત્રોતો પાઠ ભાવભક્તિથી કરે છે તેના શત્રુઓ પડી જાય છે તેના ઉપર સર્વગ્રહ શાંત રહે છે અને તેના સર્વ પાપ નાશ પામે છે તેને સર્વદાન આપ્યા અને દેવોની રૂડા

પ્રકારની પૂજા કરી તેમ સમજ જે મનુષ્ય દરેક બાળકને દિવસે મારી સામે આ વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો પાઠ કરીશ તેની આ લોક પરલોકમાં કોઈપણ ઠેકાણે ભરી રહેતો નથી અને તેના કરોડો કલ્પના પાપ ધીમે ધીમે બળી જાય છે જે મનુષ્ય નૃત્ય શિવાલયમાં અથવા તુલસીના વનમાં પાઠ કરે છે

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *